แบบประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

เพศ   
อายุ             
อาชีพ             
 
ความคิดเห็น แผ่นพับ
1. เนื้อหาของสื่อตรงกับหัวข้อที่ท่านรับรู้
2. เนื้อหาของสื่ออ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. สื่อมีความสวยงามและเหมาะสมกับผู้อ่าน
4. ท่านได้รับความรู้จากสื่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง

5. ท่านมีความพึงพอใจในสื่อที่ท่านได้รับ 

6. เนื้อหาภายในสื่อสามารถสื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
7. ท่านต้องการให้สื่อชนิดนี้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ความคิดเห็น จัดบอร์ด
1. เนื้อหาของสื่อตรงกับหัวข้อที่ท่านรับรู้
2. เนื้อหาของสื่ออ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. สื่อมีความสวยงามและเหมาะสมกับผู้อ่าน
4. ท่านได้รับความรู้จากสื่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง

5. ท่านมีความพึงพอใจในสื่อที่ท่านได้รับ 

6. เนื้อหาภายในสื่อสามารถสื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
7. ท่านต้องการให้สื่อชนิดนี้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ความคิดเห็น ป้ายไฟ
1. เนื้อหาของสื่อตรงกับหัวข้อที่ท่านรับรู้
2. เนื้อหาของสื่ออ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. สื่อมีความสวยงามและเหมาะสมกับผู้อ่าน
4. ท่านได้รับความรู้จากสื่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง

5. ท่านมีความพึงพอใจในสื่อที่ท่านได้รับ 

6. เนื้อหาภายในสื่อสามารถสื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
7. ท่านต้องการให้สื่อชนิดนี้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ความคิดเห็น เสียงตามสาย
1. เนื้อหาของสื่อตรงกับหัวข้อที่ท่านรับรู้
2. เนื้อหาของสื่ออ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. สื่อมีความสวยงามและเหมาะสมกับผู้อ่าน
4. ท่านได้รับความรู้จากสื่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง

5. ท่านมีความพึงพอใจในสื่อที่ท่านได้รับ 

6. เนื้อหาภายในสื่อสามารถสื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
7. ท่านต้องการให้สื่อชนิดนี้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ความคิดเห็น ทีวีวงจรปิด
1. เนื้อหาของสื่อตรงกับหัวข้อที่ท่านรับรู้
2. เนื้อหาของสื่ออ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. สื่อมีความสวยงามและเหมาะสมกับผู้อ่าน
4. ท่านได้รับความรู้จากสื่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง

5. ท่านมีความพึงพอใจในสื่อที่ท่านได้รับ 

6. เนื้อหาภายในสื่อสามารถสื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
7. ท่านต้องการให้สื่อชนิดนี้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ความคิดเห็น Website โรงพยาบาล
1. เนื้อหาของสื่อตรงกับหัวข้อที่ท่านรับรู้
2. เนื้อหาของสื่ออ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. สื่อมีความสวยงามและเหมาะสมกับผู้อ่าน
4. ท่านได้รับความรู้จากสื่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง

5. ท่านมีความพึงพอใจในสื่อที่ท่านได้รับ 

6. เนื้อหาภายในสื่อสามารถสื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
7. ท่านต้องการให้สื่อชนิดนี้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ