แบบประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น แผ่นพับ
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

ความคิดเห็น จัดบอร์ด
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

ความคิดเห็น ป้ายไฟ
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

ความคิดเห็น เสียงตามสาย
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

ความคิดเห็น ข้อความใน Hosxp
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

ความคิดเห็น ทีวีวงจรปิด
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

ความคิดเห็น Website โรงพยาบาล
1. ท่านทราบหัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2. ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมที่คณะทำงานสื่อสารฯได้ประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. ท่านมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการรับรู้กิจกรรมจากคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5.  ท่านต้องการให้คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป