...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โรงพยาบาลบางปะกงและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพนมสารคาม


    •      วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะกรรมการ
      บริหารโรงพยาบาลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลบางปะกงและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
      และได้เดินเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล