...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • โครงการสร้างสุขด้วยธรรมะ


  •       วันที่ 18-20 มกราคม 2560 โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการสร้างสุขด้วยธรรมะ เพื่อให้เจ้าหน้า

   มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานเกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุขและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิด

   ประโยชน์สูงสุขพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล

   แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต 100 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 30 คน