...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • สสจ.ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน โครงการ GREEN&CLEAN Hospital

   

  •      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ฉะเชิงเทราเข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินงาน โครงการ GREEN&CLEAN Hospital ตามตัวชี้วัด (PA7)ยุทธศาสตร์การส่งเสริมป้องกันโรค เป็นเลิศ (Promotion&Prevention Excellence) รอบที่ 1 ปี 2560
        โดยนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาล สีเขียว

   (GREEN&CLEAN Hospital) และประธาน ENV พร้อมด้วยคณะกรรมการ GREEN&CLEAN and ENV รับการตรวจเยี่ยมประเมินฯ โดยการตรวจสอบเอกสารตามกิจกรรม GREEN และกลยุทธ์ CLEAN พร้อมเดินเยี่ยมสำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ที่พักขยะ บ่อดักไขมัน โรงครัว ห้องส้วม และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล