...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โครงการฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านโภชนบำบัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาลพนมสารคาม


    •       วันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ทำพิธีเปิดการอบรม"โครงการฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านโภชนบำบัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาลพนมสารคาม" สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม รพ.สต.และรพ.อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการ โดยคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลร่วมกับงานโภชนาการทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการแนะนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยในเรื่องการรับประทานอาหารและโภชนบำบัดอาหารเฉพาะโรคที่ถูกต้องในกลุ่มผู้ป่วยโรค NCDs
           โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดา ปโชติการ
      รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท ด้าน Nutrition จาก มหาวิทยาลัยมหิดล