...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โรงพยาบาลสีเขียว GREEN&CLEAN Hospital


    •       พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ถ่ายทอดนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว GREEN Hospital ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital: PA7
           โดยนางภมร พื้นบาตร ประธาน ENV & GREEN Hospital กล่าวรายงานและบรรยายกิจกรรม GREEN และ กลยุทธ์ CLEAN แก่คณะกรรมการบริหาร รพ. หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/ งาน และบุคลากรทั้งองค์กร ณ บริเวณโดมสนามกีฬา โรงพยาบาลพนมสารคาม