...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Respiratory Failure สำหรับพยาบาล


    •       วันที่ 21 มีนาคม 2560 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.โรงพยาบาลพนมสารคาม ทำพิธีเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Respiratory Failure สำหรับพยาบาล" สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ดำเนินการ โดยคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ไอ.ซี.ยู) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย Respiratory Failure และผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการเบื้องต้นในบทบาทของพยาบาลระหว่างรอแพทย์ได้ โดยมีวิทยากรนำโดย นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รพ.พนมสารคาม และคุณมลทิรา วงศกำภู หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ไอ.ซี.ยู)