...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น


    •      แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร กับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี