...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • อบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) " ประจำปี 2560


    •      วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) " ประจำปี 2560
           โดยคุณภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV กล่าวรายงาน
      ผู้เข้ารับการอบรม คือ คณะกรรมการบริหาร รพ., หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งานบุคลากรสาธารณสุขใน รพ. และเครือข่ายสุขภาพ CUP พนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.สาธิต นฤภัย ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก