...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปี 2560

  •      วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.40 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ประธานพิธีเปิด โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปี 2560
   โดยนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ คุณภาพ รวมถึงการมีความรัก
   ความสามัคคี ความผูกพันในองค์กร กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน 42 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม แบ่งเป็นภาคทฤษฎีคือ การบรรยายการ
   ทำงานระบบคุณภาพต่างๆ จากวิทยากรภายในองค์กร ได้แก่ ความสำคัญของการทำระบบคุณภาพ, QSC, โรงพยาบาลคุณธรรม, HA, PCT, RM, ENV, ,HPHNQC, Occ.Health, IC , GREEN&CLEAN Hospital, มาตรฐานงานสุขศึกษา, ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน,5ส.และการประหยัด

   พลังงาน ภาคปฏิบัติได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รับน้องใหม่ มี 5 ฐาน และบายศรีสู่ขวัญ คณะกรรมการบริหาร รพ.(พี่รหัส น้องรหัส) ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเป็นอย่างดียิ่ง