...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • อบรมเชิงปฏิบัติการ"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้ออหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2560"

  •       วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 โรงพยาบาลพนมสารคาม
   พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม
   เชิงปฏิบัติการ"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้ออหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2560"
   โดยนาง ภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน (ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม) กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน กลุ่มเป้าหมายคือ
   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม, รพ.สต.ในระดับเครือข่ายสุขภาพพนมสารคาม, พนักงานทำความสะอาด, ทต., อบต., คลินิกเอกชน และ กู้ภัยพนมสารคาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน วิทยากรจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี