...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขถาพระดับอำเภอ
  •     วันที่ 10 พ.ค. 59 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและโรงพยาบาลพนมสารคาม
   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS)
   ณ ห้องประชุมวรรณศิริ รพ.พนมสารคาม
       โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ประธาน พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล
   ผอ.รพ.พนมสารคาม นายชชวาล ตัญญบุตร สสอ.พนมสารคาม ผอ.รพ.สต.หน่วยงานส่วนราชการ
   และจนท. เข้าร่วม จำนวน 60 คน