...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
  •    วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
   (ประธานENV) ได้จัดอบรมทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์และทีมเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
   ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีประจำปี 2559
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
   โดยเน้นขยะมูลฝอยติดเชื้อและการประชาสัมพันธ์ในและนอกหน่วยงาน