...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  •    พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดอบรม
   โคงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปี 2559
   กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาล/รพ.สต./เทศบาล/อบต.
   /คลินิกเอกชน เข้ารับดารอบรมจำนวน 90 คน โดยวิทยากร คุณศิวาพร เพชรไทย
   ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัทเทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด