...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  อบรม "การเขียนประเมินผลการติดตามโครงการ"
  •    วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม เป็นประธาน
   เปิดการอบรม "การเขียนประเมินผลการติดตามโครงการ" ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น จนท.รพ.พนมสารคาม
   และรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 50 คน
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประเมินผลและติดตามโครงการ
   โดยสามารถนำผลการเขียนประเมินผลและติดตามโครงการนี้ไปใช้พัฒนากิจกรรมตามโครงการ
   ห้มีประสิทธิภาพและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
   อาจารย์ชาตรี นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ