...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  มหกรรมให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วันที่ 25 พ.ค.59
  • พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม  คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้าพยาบาล
   คุณเตือนใจ อารีรอบ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพนมสารคาม
   จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม
   (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง)ออกปฏิบัติงานเชิงรุก
   ในโครงการให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงครบวงจรโดยจัดมหกรรมให้ความรู้กับผู้ป่วย
   โรคความดันโลหิตสูง ที่เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ในงานนี้มีกิจกรรม ได้แก่ เจาะเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
   บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยหลังเจาะเลือด ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
   อาการเตือนของโรคหลอดเลือดเลือดสมอง การนำผู้ป่วยที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมอง
   นำส่งโรงพยาบาลภายในนาทีทองของผู้ป่วยคือไม่เกิน 3 ชั่วโมง
   การเรียกใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
    โดยสอน สาธิต การออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
   สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข และไม่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต