...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาความรู้การรักษา ด้านการนวดไทย
  • งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาความรู้การรักษา
   ด้านการนวดไทยโรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม
   วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพนัสนิคม คุณจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์
   มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการทบทวนการรักษาด้านการนวดไทยทั้งถาคทฤษฎืและปฎิบัติ