...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ณ โรงพยาบาลแหลมสิงห์
  และ โรงพยาบาลขลุง จ.จันทบุรี
  • วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ
   ประธานคณะกรรมการมาตรฐานงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพนมสารคาม
   คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   มาตรฐานงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพนมสารคาม
   พร้อมด้วยคณะกรรมการมาตรฐานงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพนมสารคาม
   ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ณ โรงพยาบาลแหลมสิงห์
   และ โรงพยาบาลขลุง จ.จันทบุรี ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   และคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี