...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ตรวจนิเทศงานและประเมินผลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม
  •       วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
   โดย นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
   พร้อมด้วยทีมผู้นิเทศจากกลุ่มงานต่างๆมาตรวจนิเทศงานและ

   ประเมินผลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม
        โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลพนมสารคามและผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง

   ในเครือข่ายอำเภอพนมสารคาม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวรรณศิริ