...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    สัมมนาแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 59
    •       วันที่ 13 มิถุนายน 2559 รพ.พนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม และประธานคณะกรรมการด้านอำนวยการ รพ.คุณธรรม, คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการ พยาบาลและประธานที่ ปรึกษาคณะกรรมการด้านอำนวยการ รพ.คุณธรรม, ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน รพ.คุณธรรมพร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน รพ.คุณธรรม ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานดี เด่น โดยการนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ นายจรัสเดช ไชยทอง แพทย์แผนไทย รพ.สต.เกาะขนุน ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดประกวด คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มพนักงานราชการหรือ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งผลการตัดสิน รพ.พนมสารคาม

      และนายจรัสเดช ไชยทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น และคนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มพนักงานราชการหรือลูกจ้างประ หรือ ลูกจ้างชั่วคราวในระดับเขตสุขภาพที่ 6 ตามลำดับ