...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    โรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมทีมเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมเวทีให้ความรู้โรคไข้เลือดออก
    •      วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พญ.อุไรศิลปกิจโกศล. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
      พร้อมทีมเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมเวทีให้ความรู้โรคไข้เลือดออก Stroke
      และการป้องกันแก่ประชาชนในเขต อบต.พนมสารคาม