...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
  •      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม
   กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (มาตรฐานงานสุขศึกษา
   และมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสาร
   และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ) จาก สบส.เขต 6 ชลบุรี นำโดย นายไพศาล เจียรศิริจินดา
   ผอ.สบส.6 ชลบุรี นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ ผู้แทน ผอ.กองสุขศึกษา และคณะผู้ประเมินจาก สบส.6 ชลบุรี

   และ สสจ.ระยอง รวม 7 ท่าน และผู้แทน สสจ.ฉช.(งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ) รวมถึงผู้แทนจาก รพช.รวม 5 แห่ง เข้าร่วมการเรียนรู้
   (รพ.แปลงยาว ราชสาส์น และ บางปะกง) โดย นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานงานสุขศึกษา และนางภมร พื้นบาตร ประธานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
   ความปลอดภัย เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานฯ และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านอาคารสถานที่
   สิ่งแวดล้อม และการให้บริการทางการแพทย์