...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  กิจกรรมรับน้องวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  •      วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   กล่าวเปิดการอบรม "โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ประจำปี 2559"
   ณ ห้องประชุม "วรรณศิริ" โรงพยาบาลพนมสารคาม โดย นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันต
   สาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
   มีความความเข้าใจในการดำเนินการระบบคุณภาพต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อ้ให้เกิดทักษะในการใช้
   เครื่องมือคุณภาพได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับบริการทางการแพทย์
   พยาบาลและสาธารณสุขที่ได้ตามมาตรฐานระบบบริการ รวมถึงผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน
   กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 57 คน หลักสูตร 2 วัน (27-28 มิถุนายน 2559)
   หัวข้อการบรรยาย...การดำเนินงานระบบคุณภาพโรงพยาบาล บรรยายพิเศษโดย ผู้อำนวยการ
   โรงพยาบาลพนมสารคาม และระบบโนงพยาบาลคุณภาพ HA บรรยายโดย คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล
   ประธาน HA และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "พี่รับน้อง" เป็นปีแรก โดยคุณจันทร์อัมพร รุณดี ประธาน
   HRD และทีมงาน จัดกิจกรรม walk rally ภายใน รพ. 5 ฐาน พิธีจุดเทียน ผูกข้อมือ พี่รับน้อง
   มอบของที่ระลึก