...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  กิจกรรมรับน้องวันที่ 28 มิถุนายน 2559
  •       วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
   ประธาน ENV เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อการบรรยาย...HPHNQC, RM, PCT, ENV, IC,
   Occ.health, มาตรฐานงานสุขศึกษา, การตอบสนองต่อภาวะและสถานการณ์ฉุกเฉิน (ป้องกันและ
   ระงับอัคคีภัย, ภาวะน้ำท่วม อุบัติภัย อุบัติเหตุหมู่), 5ส และการประหยัดพลังงาน และคัดเลือกประธาน
   รุ่นน้องใหม่ คือ คุณศรราม เรืองฤทธิ์ สโลแกนของรุ่นคือ “ประหยัดไฟต้องเบอร์ 5 ถ้าอยากบ้าต้องบ้า
   เห่อ” ...ได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการบริหาร รพ. เจ้าหน้าที่ใหม่ ทุกคน ทำให้
   กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์...