...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ตรวจเยี่ยมเครือข่ายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเหลือดสมอง โรคไตและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตรวจเยี่ยมเครือข่ายอำเภอพนมสารคาม
  •       วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00น. ถึง 16.00น. นพ.สิทธิชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ Cardiologist
   โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา คุณสุนันทา ชนะวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สสจ.ฉะเชิงเทราและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเครือข่ายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเหลือดสมอง โรคไตและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตรวจเยี่ยมเครือข่ายอำเภอพนมสารคาม

        โดยมีนพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้าพยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

   ตำบลในเขตอำเภอพนมสารคามเข้ารับการตรวจเยี่ยม (มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา

   ในการดำเนินงานตาม Service Plan)