...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  อบรมภาษาอังกฤษครั้งที่ 2
  •       วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
   การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำปี 2559 จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมวรรณศิริ
   เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   ด้านการฟังและการพูดเบื้องต้นและกระตุ้นความสนใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้
   ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตด้วยตนเองต่อๆ ไป
   โดยอาจารย์อารีรัตน์ เดียวสุรินทร์ วิทยากรพิเศษ