...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  รับการตรวจประเมินจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  •       วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. อาจารย์ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, รองศาสตราจารย์
   แพทย์หญิงธนันดา ตระการวนิช คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด
   ด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด
   ด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อต่ออายุการรับรอง
         โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วย
   นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์, พญ.กรรณิการ์ นิติเจริญพงศ์ อายุรแพทย์โรคไต ที่ปรึกษา
   พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหน่วยไตเทียม ร่วมรับการตรวจเยี่ยม เพื่อให้ได้ตาม
   มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
        ทั้งนี้โรงพยาบาลพนมสารคามได้เปิดให้บริการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ตั้งแต่ พ.ย.2554 และได้รับการรับรองมาตรฐานโดยตรต. ครั้งนี้เป็นการตรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง