...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม
  •      วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ทันตแพทย์ภูมิกิตติ เปลื้องประสิทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ

   โรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกันทำความสะอาด

   "Big Cleaning Day" เนื่องในวันอนามัยและสิ่งแวดล้อมไทย (ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.ค.) ของทุกปี

   โดยได้จัดกิจกรรม 5ส3ก ทุกหน่วยงานและร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อเตรียมรับภัยน้ำท่วม

   ณ โรงพยาบาลพนมสารคามทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเป็นผู้นำที่เข็มแข็งและมีพระปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคงต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม