...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  •       วันที่12,14 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลพนมสารคาม
   จัดประชุมวิชาการ เรื่อง"โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
   พร้อมด้วยวิทยากร คุณชัชนันท์ ดียิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก(ไอซียู)
   พร้อมทีม,นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม
   โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร กายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอพนมสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถประเมิน
   และช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันถ่วงทีในเวลาที่กำหนด ลดการพิการและเสียชีวิตของผู้ป่วยได้