...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  รวมพลคนกินนมแม่
  •      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้น ให้เป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกเติบโตด้วยอาหารมื้อแรกแก่ลูกคือนมแม่ ซึ่งเป็นอาหารกายและอาหารใจที่ดีที่สุดสำหรับลูก อีกทั้งในช่วงวันที่ ๑-๗ สิงหาคมของทุกปี

   เป็นสัปดาห์นมแม่แห่งโลก
        การให้ความสำคัญกับเด็กวัยทารกซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมอง
   หากเด็กกลุ่มนี้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนา

   ไปสู่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ เด็กต้องการอาหารกายและอาหารใจเพื่อร่างกายเติบโต แข็งแรง และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแม่และลูก ในช่วงที่ให้นมแม่จะเป็นกระบวนการพัฒนาการของสมอง

   ของเด็กที่สำคัญยิ่ง
        ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาของแผ่นดินที่มีต่อแม่และเด็กมาโดยตลอด และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และโรงพยาบาลพนมสารคาม
        ขอน้อมเกล้าถวายโครงการรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อสร้างความตระหนักสังคมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของมารดาไทยสืบไป