...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการแสดงผลงานและรับประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นระเขตสุขภาพที่ 6

    •      วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำสุขสู่ประชาชน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพนมสารคามและประธานคณะกรรมการด้านอำนวยการโรงพยาบาลคุณธรรม, คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านอำนวยการโรงพยาบาลคุณธรรม, ทพญ.จิสฎาวรรณ ริยะตานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ได้เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการแสดงผลงานและรับประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นระเขตสุขภาพที่ 6 ในงานดังกล่าว