...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการมิตรภาพบำบัด อยู่ดีมีสุขกับโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรังในระยะที่3 ประจำปี 2559

  •      ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเรื้อรังระดับที่3พบมีแนวโน้วสูงมากขึ้นในทุกๆปีซึ่งการไม่สามารถควบคุม

   ความรุนแรงของไตเสื่มได้จะนำไปสู่ภาวะไตวายและการล้างไตส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติเป็น

   อย่างยิ่งการใช้กลุ่มมิตรภาพบำบัดในการช่วยชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานนั้นทำให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยน

   ประสบการณ์และมีบุคคลต้นแบบ ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลการรับประทาน เกลือ แการรับประทานยาสมุนไพรลูกกลอนและ ยาแก้ปวดบางชนิดได้
        กลุ่มได้คิดนวตกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม ได้แก่ รางวัลที่1 คือ กล่องล็อคเกลือ น้ำปลา และน้ำตาล ที่ 2 นาฬิกาช่วยชีวิตและที่ 3 วงล้อไตเสื่อมเมื่อทราบแล้วเปลี่ยน นวัตกรรมทั้ง 3 นี้จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นได้เช่นกัน