โรงพยาบาลพนมสารคาม | phanomsarakham hospital, รพ.พนมสารคาม, พนมสารคาม, รพ.พนม, phanomsarakhamhospital.com/, wwww.phanomsarakhamhospital.com/ ...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ 

สื่่อ ต่างๆ Youtube     • เข้าเยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และรณรงค์การล้างมือ

 • >> อ่านต่อ <<

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรคและคณะในโอกาสมาเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ " การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สำหรับเจ้าหน้าที่
  โรงพยาบาลพนมสารคามและเครือข่าย

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม (ทบทวนความรู้) เรื่องไข้เลือดออก

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามรับเยี่ยมเสริมพลังจากทีมอาจารย์ตามโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • สร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการตักบาตร"ถนนสายบุญ" ประจำปี 2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม รับการนิเทศงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอรอบที่ 2/2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 • โรงพยาบาลพนมสารคามรับการตรวจประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลดอาการปวดและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโครงร่างของร่างกายจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับทอง "

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จากโรงพยาบาลพุทธโสธร

 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย CVD Risk ระดับ 4-5

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ "คุณภาพ" จาก พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคามยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

 • >> อ่านต่อ <<

 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ,
  5ส 3ก และลอกท่อระบายน้ำ

 • >> อ่านต่อ <<

 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. รับการตรวจเยี่ยมจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
  และแพทย์ทางเลือก

 • >> อ่านต่อ <<

 • วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูระบบงานผู้ป่วยนอก
  และการดำเนินงาน การลดใช้กระดาษ(Paper less)

 • >> อ่านต่อ <<

 • วันที่ 26-27 เมษาน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ผลงานวิชาการ

 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดงานทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี ภายใต้ชื่องาน
  "๔๐ปี แล้วหนา ออเจ้าทั้งหลาย แล้วรักของเราจะคงอยู่นิรันดร์"

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรจาก ท่านอดีต สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ และภริยา
  เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย

 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...พร้อมรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

 • >> อ่านต่อ <<

 • เยี่ยมสำรวจเชิงรุกด้านการให้บริการ, ความสะอาด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพ

 • >> อ่านต่อ <<

 • เจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ร่วมกันดูแลโซนต้นไม้ กิจกรรม 5ส 3ก

 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับทันตบุคลากรจาก Ministry of Health, Nutrition&Irdigenous Medicine ประเทศศรีลังกาและทันตบุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 • >> อ่านต่อ <<

 • สนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกสมาธิ สติบำบัด

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.คลองใหญ่ และ รพ.แหลมงอบ จ.ตราด ศึกษาดูงาน ENV, GREEN&CLEAN Hospital ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

 • >> อ่านต่อ <<

 • สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่าน สส.สมชัย อัศวชัยโสภณ

 • >> อ่านต่อ <<

 • สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่าน สส.อิทธิ ศิริลัทธยากร อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมแม่บ้านพนักงานทำความสะอาดและการดูแลความสะอาดห้องน้ำ ตามนโยบาย GCH

 • >> อ่านต่อ <<

 • งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 • >> อ่านต่อ <<

 • รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพื่นที่รอบตลาดพนมสารคามและในโรงเรียนมัธยมพนมสารคามพนมอดุลวิทยา

 • >> อ่านต่อ <<

 • นิเทศงานและประเมินผลเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รอบที่1/2561

 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมแสดงความยินดีกับ จิตอาสามิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลพนมสารคามเข้ารับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทที่1 ผู้ป่วย-อาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี2560

 • >> อ่านต่อ <<

 • สุ่มเยี่ยมประเมินเพื่อพัฒนางานสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GCH ระดับ รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง

 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับ รพ.สต.

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (ใหม่/ทดแทน)

 • >> อ่านต่อ <<

 • รพ.พนมสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม

 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือ Mammogram


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารทั่วไป


 • >> อ่านต่อ <<

 • วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ District Health Board : DHB ครั้งที่ 2


 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับ ทีมผู้เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน จากกรมอนามัย


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์


 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 และคณะได้ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • ยินดีต้อนรับ คณะ Medical planning team เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการของ Cobra Gold


 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด


 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีทำบุญเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


 • >> อ่านต่อ <<

 • พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • ซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดท่าเกวียน


 • >> อ่านต่อ <<

 • วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 • >> อ่านต่อ <<

 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของ จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับชุดจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม


 • >> อ่านต่อ <<

 • เปิดอาคารประพันธ์สุนทรมนูญศิลป์


 • >> อ่านต่อ <<

 • เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙


 • >> อ่านต่อ <<

 • การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์


 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ " นางฐิติลักษณ์ แสงงาม " นายอำเภอพนมสารคามคนใหม่


 • >> อ่านต่อ <<

 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี ณ ศาลาริมน้ำ วัดท่าเกวียน


 • >> อ่านต่อ <<

 • PCT conference case


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Healt Board : DHB)


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาประจำปี 2560


 • >> อ่านต่อ <<

 • การพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ อำเภอพนมสารคาม ปี ๒๕๖๐


 • >> อ่านต่อ <<

 • โรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล) บริจาคโดย คุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทสวนกิตติ


 • >> อ่านต่อ <<

 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙


 • >> อ่านต่อ <<

 • ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับมอบประกาศนียบัตร "GREEN&CLEAN Hospital" ระดับดีมาก


 • >> อ่านต่อ <<

 • ประชุมวิชาการสุขภาพ เรื่อง วิธีการจัดระบบบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน


 • >> อ่านต่อ <<

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการ "ร้อยดวงใจ ร่วมเป็นหนึ่ง ถวายความภักดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙"


 • >> อ่านต่อ <<

 • รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกองสุขศึกษา และ สบส.6 ชลบุรี ประจำปี 2560


 • >> อ่านต่อ <<

 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา


 • >> อ่านต่อ <<

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560


 • >> อ่านต่อ <<

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง


 • >> อ่านต่อ <<

 • >> หน้าถัดไป <<................................................................................................................. • กติกาการจัดทำงบประมาณปี 2558
 • กำหนดการจัดงานพิธีเปิดอาคาร “อิสสระชัยยศ” อาคารคลอด และพักผู้ป่วยในขนาด 90 เตียง โดย คุณเกรียงศักดิ์ คุณศิริวรรณ อิสสระชัยยศ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557
 • บริการสู่ความเป็นเลิศ ผศ(พิเศษ)นพ.วัชรพล ภูนวล
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด (ฉบับที่1) , (ฉบัยที่2)
 • หลักเกณฑ์การลาและการมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลพนมสารคาม
 • Google