...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


ประวัติโรงพยาบาลพนมสารคาม

โรงพยาบาลพนมสารคาม เปิดทำการครั้งแรก เรียกว่าสุขศาลาเอื้อวิทยา ตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ และต่อมาได้
เปลี่ยนจากสุขศาลาเอื้อวิทยา เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเอื้อวิทยา ตั้งแต่ปี ๒๔๙๔ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๙ และในปี พ.ศ.๒๕๑๖ กระทรวงสาธารณสุขได้งบประมาณก่อสร้าง สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอพนมสารคามบริเวณหนองพาน หมู่๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยไว้รักษาได้ ๑๐ เตียง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐ นายประพันธ์ มนูญศิลป์ นายกสมาคมไลอ้อนฉะเชิงเทรา ณ ขณะนั้นได้บริจาคที่ดิน
จำนวน ๒๕ ไร่ และทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เงินงบประมาณก่อสร้างยกระดับเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด ๓๐ เตียงและได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๑ และในปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ประชาชนอำเภอพนมสารคาม มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคสร้างตึกคนไข้ ตึกพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง จำนวน ๒๒ ห้องและได้เปิดให้บริการเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เป็นผลให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับเป็นโรงพยาบาลพนมสารคาม จนถึงปัจจุบัน
ต่อมาใน ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ผู้อำนวยการในขณะนั้น คือ นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์ ได้ริเริ่มการสร้าง
ตึกสงฆ์อาพาธขึ้นโดยขอคำปรึกษาและได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการ อุปการคุณโรงพยาบาลพนมสารคาม คณะสงฆ์ อำเภอพนมสาคาม อำเภอสนามชัยเขตและกิ่งอำเภอราชสาส์น ได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารตึกสงฆ์อาพาธ โดยได้รับเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา และเงินบำรุงพยาบาลสมทบด้วย ค่าก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ เป็นเงินประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สามารถรับผู้ป่วยได้ ๓๐ เตียง และได้ทำพิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นตึกที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พระชันษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน และทางกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับให้โรงพยาบาลพนมสารคามเป็นโรงพยาบาลขนาด ๙๐ เตียงเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด ๑๒๐ เตียง