พบ 20 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

สรุปการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

สรุปความรู้จากการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน( ENP) Management For Emergency Medical System 1.1. -Pre-hospital Management - EMS team preparing and caring on scene management - Ongoing care during transfer, การส่งมอบผู้ป่วย/บาดเจ็บ MIST/IMISTAMBO(Mechanism of injury, Injuries Sustained, ...
โดย Chainarong
ศุกร์ 17 มิ.ย. 2022 4:45 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 217

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

หัวข้อการอบรม/สรุปสาระสำคัญ - นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ - การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในกระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่อง - ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ - ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ - ทฤษฎีผู้นำ Leadership theories - พฤติกรรมและกลยุทธ์ของผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ - เศรษฐศาสตร์ระบบสุขภาพและการประเมิน...
โดย Chainarong
อังคาร 28 ก.ย. 2021 9:59 am
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 540

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์

ชื่อ นางสาวพรพรรณ สวดสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอปพลิเคชั่น Teleconferenceเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้แบบกาสื่อส...
โดย Chainarong
ศุกร์ 23 เม.ย. 2021 4:10 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 597

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์

ชื่อ นางสาวกมลวรรณ ศรีเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอปพลิเคชั่น Teleconferenceเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้แบบกาสื่อสาร...
โดย Chainarong
ศุกร์ 23 เม.ย. 2021 4:08 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 530

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ออนไลน์(พัฒนียา)

ชื่อ นางสาวพัฒนียา ข่อยพานิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอปพลิเคชั่น Teleconferenceเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้แบบกาสื่...
โดย Chainarong
ศุกร์ 23 เม.ย. 2021 4:07 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ออนไลน์(พัฒนียา)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 528

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์

ชื่อ นางสาววัศยา ต๊อดแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 11 - 15 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบการบรรยายโดยใช้แอปพลิเคชั่น Teleconferenceเทคโนโลยีที...
โดย Chainarong
อังคาร 06 เม.ย. 2021 5:00 am
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 559

สรุปหลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์รุ่นที่8 8-12 กพ 64 (บัญชา)

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โรงพยาบาลพนมสารคาม ชื่อ นายบัญชา เนื่องจากจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน การพยาบาล ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่”หลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์”สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมเรียนรู...
โดย Chainarong
พุธ 31 มี.ค. 2021 1:31 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปหลักสูตรข้าราชการที่ดีออนไลน์รุ่นที่8 8-12 กพ 64 (บัญชา)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 586

สรุปความรู้อบรมหลักสูตรเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินENP(สุนันท์)

• Management For Emergency Medical System 1.1. -Pre-hospital Management - EMS team preparing and caring on scene management - Ongoing care during transfer, การส่งมอบผู้ป่วย/บาดเจ็บ MIST/IMISTAMBO(Mechanism of injury, Injuries Sustained, Signs, Treatment and Trends in the Vital Signs SAMPLE : Signs a...
โดย Chainarong
เสาร์ 09 ม.ค. 2021 8:18 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปความรู้อบรมหลักสูตรเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินENP(สุนันท์)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 459

สรุปการอบรมพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง (จินตนาและเนตรนภา)

สรุปการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง โดยนางสาวจินตนา ส่องแสงจันทร์ และนางสาวเนตรนภา หงส์วิทยากร เมื่อวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 1.บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง: การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดร.ขวัญตา บุญวาศ บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยง ความหมาย:พยาบาลพี่เลี้ยง(Mentor/Preceptor) “พยาบาลวิชาชีพ...
โดย Chainarong
จันทร์ 09 ก.ย. 2019 1:29 pm
 
บอร์ด: สรุปการประชุม
หัวข้อ: สรุปการอบรมพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง (จินตนาและเนตรนภา)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1382

สรุปการประชุมพยาบาลเวชปฏิบัติก้าวสู่ความเป็นเลิศ 4.0

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในยุค Thailand 4.0 บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยนั้นมีความสำคัญมาก เพราะพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ...
โดย Chainarong
เสาร์ 07 ก.ย. 2019 5:32 pm
 
บอร์ด: วิชาการ
หัวข้อ: สรุปการประชุมพยาบาลเวชปฏิบัติก้าวสู่ความเป็นเลิศ 4.0
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1767
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง