การสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

งานคุณภาพให้ฝ่ายต่างๆ มาลงข้อมูลให้ชาวรพ.พนมสารคามรับทราบ

การสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย supitcha-t1 » อังคาร 21 พ.ค. 2019 2:45 pm

หลักสูตร HA 401
การสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(Coaching For Continuous Quality Journey)
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ
2. นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวจันทร์อัมพร รุณดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางวีรานันท์ ศิลปะระเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
คือ การประเมินตนเอง การพัฒนาตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยมีการประเมินจากภายนอก อันส่งผลให้เกิดการยกย่องและรับรองคุณภาพ
เป้าหมายการประเมินตนเอง
• เพื่อหาโอกาสพัฒนา
• เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ระดับการพัฒนา
• เพื่อการเรียนรู้ ทบทวน ใคร่ครวญการทำงานและการพัฒนาที่ผ่านมา ภายในทีมงานกับผู้บริหาร
• เป็นฐานข้อมูลสำหรับการต่อยอดและขยายผล
• เพื่อประกอบการประเมินจากภายนอก สื่อสารและสร้างการเรียนรู้กับผู้เยี่ยมสำรวจ
1.การเตรียมตัวก่อนเยี่ยมสำรวจ
1.1 รู้หลัก (Concepts)
1.2 รู้โจทย์ (Context)
1.3 รู้เกณฑ์ (Criteria)

3C-PDSA
3C-PDSA ก็คือ 3P
P ตัวแรก = 3C
P 2ตัวหลัก = PDSA / DALI


3C เป็นหลักคิดเบื้องต้น ให้เรารู้ว่าเป้าหมายคืออะไร
Core Value&Concept ค่านิยม แนวคิด หลักเป็นหลักคิดสำคัญ
Context บริบท โรงพยาบาลเราเป็นอย่างไร
Criteria/Standard มาตรฐาน หลักฐานทางวิชาการวางไว้อย่างไร เป็นการพิจารณาเนื้อหางานโดยรวม
คือ วัตถุประสงค์ วิธีคิดเบื้องต้น หลักสำคัญ ในแต่ละเรื่องนั้นๆเช่น ACS หลักคิด ดูแนวคิด ค่านิยมในการมองเรื่องนั้นๆ
บริบท ของเรารักษาทำ cardiac cath.ไม่ได้ต้องส่ง ดังนั้น เป้าหมาย คือ การส่งต่อต้องเร็วมาตรฐาน ต้องเร็ว คือภายในกี่นาที

PDSA เป็นการขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้
PDCA -> PDSA ->DALI

Plan วางแผน :Design การออกแบบ
มีการออกแบบหรือจัดระบบงานไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่
Do ทำ : Action การลงมือทำตามแผน
มีการปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบไว้หรือไม่
Check ตรวจสอบ :Study ศึกษา :Learning เรียนรู้
ทำได้ดีหรือไม่ ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างไร
Act แก้ไขปรับปรุง :Improvement ปรับปรุง ดีขึ้น
มีการปรับปรุงระบบงานอย่างไร
ทำอะไรไปแล้ว จะทำอะไรต่อ
วางแผน ลงมือ ดูKPI ปรับปรุง

Core Value&Concept หลักคิดสำคัญ
แนวคิดในการทำงาน ของระดับต่างๆ ของโรงพยาบาล หน่วยงาน ของเรา
หลักคิดสำคัญ
คือ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ความรับผิดชอบของวิชาชีพ มีEvidence-based practice และการเรียนรู้

ตัวอย่าง
Service profile
บริบท หลักคิด คือ ดูความต้องการผู้รับผลงาน ข้อกำหนดวิชาชีพ และจุดเน้นองค์กร คืออะไร


Context บริบท
คือตัวตนของเรา รู้เขารู้เรา ข้อจำกัด เป้าหมาย ความท้าทายคืออะไร

Criteria เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
การติดต่อหน่วยงาน การศึกษาเอกสาร เช่น แบบประเมินตนเอง
การประชุมทีมเยี่ยมสำรวจ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนเมื่อเข้าเยี่ยมสำรวจ
2.การเข้าเยี่ยมสำรวจ
ตรงต่อเวลา ทีมงานทั้งหมดเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแนะนำตัว สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน ประมาณ 20-30 นาที
ก่อนเยื่ยม
ศึกษา service profile ต้องตอบให้ได้ว่า-3 C ของหน่วยงานนั้นคืออะไร
-ประเด็นสำคัญของหน่วยงาน เช่น สิ่งที่หน่วยให้ความสำคัญ ความเสี่ยงสำคัญ ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย การพัฒนา -สิ่งที่เราจะไปตามรอย อาจอยู่ SF หรือ สิ่งที่เราไปพบกับหน้างานแล้วเป็นสิ่งสำคัญ
ศึกษามาตรฐานควบคู่ และ ความรู้ทางวิชาการด้วย ดังนี้
1. ศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นสำคัญที่เรากำหนด โดยเฉพาะในประเด็นตามมาตรฐาน HA มีอะไรบ้าง
2. หลังจากนั้น ลองหา Object Data หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง...เช่น เราจะไปดูอะไร เพื่ออะไร แล้วจะไปดูอย่างไร
3. มีคน หน่วยงาน หรือ อะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ คนไข้ ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ ต้องดูตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางเลยทีเดียว
4. ตามรอยไปดูระบบคุณภาพ ระบบงาน ความเสี่ยง ว่ามันสัมพันธ์กับมาตรฐาน หรือ การเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร
5. จากข้อ 1-4 แล้ว
ลองหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล และวิธีการรับรู้ข้อมูลในประเด็นสำคัญดังกล่าว
ไม่ว่าจะด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือ การศึกษาข้อมูลด้วยการขอดูเอกสาร
ที่สำคัญ การสัมภาษณ์ ควรจะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับที่น่าจะเป็น ความเสี่ยง
6. มองภาพรวม และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงไปหมดเยี่ยมตามแผน
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สัมภาษณ์ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วย ดูเอกสารที่จำเป็น เยี่ยมสถานที่ เป้าหมายของการเยี่ยมสำรวจภายใน
1. ให้กำลังใจและสร้างบรรยากาศของการพัฒนา
2. ชื่นชมและต่อยอดในสิ่งที่ทีม/หน่วยงานทำได้ดี
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นโอกาสพัฒนา
4. กระตุ้นการพัฒนาต่อเนื่อง ตามลำดับขั้น /ความก้าวหน้าของโรงพยาบาล
การเยี่ยม
ต้องสร้างบรรยากาศ และ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน
ขั้นแรกไปถึงก็ให้
แนะนำหน่วยงานให้ฟังสักเล็กน้อย ดูความสอดคล้อง Service profile
เล่า 3 C กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่หน่วยได้ทำไปแล้ว
ให้เล่าถึงปัญหาสำคัญ หรือ ความท้าทายของหน่วยงาน
ข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด
• การกำหนดตัวชี้วัด ความครอบคลุม วิธีการเก็บข้อมูล
• การวิเคราะห์และการนำไปใช้ประโยชน์
• ตัวชี้วัดอะไรบ้างที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์
• มีการเก็บข้อมูลอะไรบ้างในหน่วยงาน นำไปใช้ประโยชน์อะไร


นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ
supitcha-t1
 
โพสต์: 71
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 18 ส.ค. 2014 9:03 am

ย้อนกลับไปยัง งานคุณภาพ: HA, SHA, PCT, RM, ENV, IC, ...

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron