Malnutrition Status of Hemodialysis Patients (ชนัญชิดา)

แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการ แนวเวชปฏิบัติ หนังสือน่าสนใจ PCT conference สรุปการประชุมต่าง ๆ

Malnutrition Status of Hemodialysis Patients (ชนัญชิดา)

โพสต์โดย supitcha-t1 » อังคาร 20 ต.ค. 2020 9:47 am

ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Malnutrition Status of Hemodialysis Patients

สาเหตุของการเกิดภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด
สาเหตุของการเกิดภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประกอบด้วย ปัจจัยหลายประการ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่ไม่เหมาะสม การได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอ ซึ่งมีความ สัมพันธ์กับความอยากอาหารที่ลดลง อาการเบื่ออาหาร จากภาวะยูรีเมีย ยาที่รับประทาน ภาวะซึมเศร้า การมีโรคที่พบร่วม การสูญเสียโปรตีนและกรดอะมิโนไปกับการฟอกเลือด รวมถึงความแปรปรวน ของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายซึ่งมีผลให้มีการสลายโปรตีน เพิ่มขึ้นและยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการ(Nutrition assessment)
การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประเมินได้จากการได้สารอาหารพลังงานและโปรตีนการประเมินทางคลินิกและการใช้แบบประเมิน ดังนี้
1.ประเมินการได้สารอาหาร พลังงานและ โปรตีน (Dietary assessment) แบ่งเป็นทางตรงและ ทางอ้อม
1) การประเมินทางตรง ได้แก่ การสัมภาษณ์ ผู้ป่วยว่าใน 1 วันที่ผ่านมาผู้ป่วยรับประทานอาหารอะไรบ้าง หรือการให้ผู้ป่วยจดบันทึกเมนูอาหารที่รับประทานเป็น เวลา 3 หรือ 7 วัน และ
2) การประเมินทางอ้อม ได้แก่ การตรวจหาค่าurea nitrogen ในเลือดและปัสสาวะแล้ว นำมาคำนวณหาค่า normalized Protein equivalent of total Nitrogen Appearance (nPNA)ซึ่งเทียบได้กับ ปริมาณโปรตีนที่ผู้ป่วยได้รับ
2. การประเมินทางคลินิก (Clinical assessment) ประกอบด้วย
1) การวัดสัดส่วนร่างกาย
2) การตรวจร่างกาย
3) การประเมินทางชีวเคมี
3. การประเมินด้วยแบบประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition assessment tool) แบบประเมินภาวะโภชนาการเป็นแบบสอบถามที่นำการประเมินการ ได้สารอาหารฯลฯ และการประเมินทางคลินิกมาไว้ใน ที่เดียวกัน เมื่อพยาบาลประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ที่ได้รับการฟอกเลือด พยาบาลจะทราบว่า ผู้ป่วยมีภาวะ โภชนาการเป็นอย่างไร และมีภาวะทุพโภชนาการหรือไม่ แบบประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประกอบด้วย
1)แบบประเมิน Subjective global assessment (SGA)
2) แบบประเมิน Modified subjective global assessment (MSGA)
3)แบบประเมิน Malnutrition inflammation score (MIS)
supitcha-t1
 
โพสต์: 71
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 18 ส.ค. 2014 9:03 am

ย้อนกลับไปยัง วิชาการ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน