หลักสูตร HA 503 การเขียนแบบประเมินตนเอง(SAR Writing)

แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการ แนวเวชปฏิบัติ หนังสือน่าสนใจ PCT conference สรุปการประชุมต่าง ๆ

หลักสูตร HA 503 การเขียนแบบประเมินตนเอง(SAR Writing)

โพสต์โดย pakkapao » จันทร์ 21 ธ.ค. 2020 1:08 pm

SAR Checklist
เป้าหมายของการประเมินตนเอง
1. เพื่อหาโอกาสพัฒนา
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ระดับการพัฒนา
3. เพื่อการเรียนรู้ ทบทวน ใคร่ครวญการทำงานและการพัฒนาที่ผ่านมา ภายในทีมงานและกับผู้บริหาร
4. เป็นฐานข้อมูลสำหรับการต่อยอดและขยายผล
5. เพื่อประกอบการประเมินจากภายนอก สื่อสารและสร้างการเรียนรู้กับผู้เยี่ยมสำรวจ
เป้าหมายของการเขียน SAR
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ในองค์กร
* ทีมงานสรุปบทเรียน ความสำเร็จ ความล้มเหลวในการทำงาน
* ทีมงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของการพัฒนา
* สร้างการเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นและกับผู้บริหาร
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการต่อยอดและขยายผล
3. เพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจของ สรพ.
แนวทางการตรวจสอบ SAR ด้วย SAR Checklist
1. Context (บริบท) : รู้โจทย์ คือ การระบุข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน HA Part I-1 ที่เขียนในรายงานประเมิน ข้อมูลสำคัญ เช่น
* ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร มีการระบุใน SAR หรือไม่ อย่างไร
* ปัญหาและความท้าทายที่องค์กรกำลังเผชิญ มีการระบุใน SAR หรือไม่ อย่างไร
* ลักษณะ และความต้องการของผู้รับผลงาน มีการระบุใน SAR หรือไม่ อย่างไร
* ความพร้อมของทรัพยากร (คน เงิน ของ) มีการระบุใน SAR หรือไม่ อย่างไร
* ปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง กับ SAR Part I-1 การระบุใน SAR หรือไม่ อย่างไร
2. Purpose – Learning ตั้งเป้า – เฝ้าดู
2.1) การตั้งเป้า หรือกำหนดเป้าหมายพิจารณาจาก ประเด็นสำคัญที่ควรรายงาน ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเลือกประเด็นสำคัญที่ควรรายงานอะไรบ้าง? ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน HA I-1 ระบุใน SAR Part I-1 ไว้หรือไม่ อย่างไร
2.2) เฝ้าดู การเลือกข้อมูลตัวชี้วัด
* ตัวชี้วัดที่ระบุสะท้อนเป้าหมายของระบบหรือไม่ อย่างไร?
* ตัวชี้วัดที่ระบุสะท้อนประเด็นสำคัญของมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร?
* ตัวชี้วัดที่ระบุสะท้อนคุณค่าต่อผู้รับผลงานหรือไม่ อย่างไร?
* ตัวชี้วัดที่ระบุสะท้อนความครอบคลุมของการทำกิจกรรมต่างๆหรือไม่ อย่างไร?
* ตัวชี้วัดที่ระบุสะท้อนประสิทธิภาพของระบบหรือไม่ อย่างไร?
3. Action- Learning กระบวนการ คุณภาพการตอบ SAR Part I-1 ของ รพ.ท่าน
* ตรงประเด็นหรือไม่ อย่างไร?
* ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญหรือไม่ อย่างไร?
* ใช้ 3P อย่างกระชับหรือไม่ อย่างไร?
* แสดงถึงการประเมินและปรับปรุงระบบหรือไม่ อย่างไร?
4. Learning – Improve แผนพัฒนา SAR Part I-1 รพ.ท่าน มีการพิจารณาประเด็นพัฒนาจากแหล่งเหล่านี้ หรือไม่
* พิจารณาจากบริบทขององค์กร (ความท้าทาย ความเสี่ยง ปัญหา เป้าหมาย)
* พิจารณาอิงจากการประเมินตามมาตรฐาน (ออกแบบ ปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง)
* ผลการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการอื่นๆ

นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวสุดใจ แสงสุนทร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางมลทิรา วงศกำภู
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
pakkapao
 
โพสต์: 50
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 17 ส.ค. 2014 9:27 pm

ย้อนกลับไปยัง วิชาการ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน