การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

โพสต์โดย tukta » อังคาร 02 ส.ค. 2016 2:06 pm

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โรงพยาบาลพนมสารคาม

ชื่อ-นามสกุล

๑. นางสาวกรรณิการ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒. นางภมร พื้นบาตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๓. นายพลวัฒน์ จันทร์เจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
๔. ว่าที่ร้อยตรีนิธิวัฒน์ นะวะสด ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ฝ่าย/กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป/งานสิ่งแวดล้อม/งานสุขศึกษา ไปฝึกอบรม/ประชุม เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อ
1.ด้านมาตรฐานระบบบริหารสุขภาพ: วิศวกรรมการแพทย์
๑. ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการบริการสุขภาพ ทางด้านการจัดการ วิศวกรรมการแพทย์ อำนาจหน้าที่การสนับสนุนบริการสุขภาพ
-มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
-มาตรฐานวิศวกรรม
-มาตรฐานการจัดระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสิ่งแวดล้อมและด้านเครื่องมือทางการแพทย์
-ด้านวิศวกรรมเทคนิค
[b]๒.มาตรฐานการขับเคลื่อนระบบด้านวิศวกรรมด้วย 1D 5M[/b]
-กฎหมายอาคารสถานที่
-มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์
-เครื่องมือที่เสื่อมคุณภาพ
-บำรุงรักษาและทดสอบเครื่องมือการแพทย์

2.อภิปรายวิชาการด้านมาตรฐานวิศวกรรมทางการแพทย์
HA 3 ด้าน
-ด้านสิ่งแวดล้อม
-ด้านเครื่องมือและสาธารณูปโภค
-ด้านส่งเสริมสุขภาพ

3.มาตรฐานวิศวกรรมทางการแพทย์
-เชื่อถือได้
-ความมั่นใจ
-ความปลอดภัย

4.ด้านมาตรฐานระบบบริการอาหารสุขภาพ:อาคารและสิ่งแวดล้อม

๑.เทคโนโลยีการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน
การใช้ UVC มาช่วยในการทำงานเช่น ต่อสายใช้กับเครื่อง Defrib. , การฆ่าเชื้อโรค, การใช้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน แม้ต้นทุนสูงแต่ผลการตอบแทนคุ้มค่า
๒.ต้นแบบสถานพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์
มีการทำวิจัยในโรงพยาบาลลำปาง โดยการวางแผนด้านพื้นที่ในการให้บริการผู้สูงอายุ (Long Term Care) ในทุกพื้นที่โรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน เช่น ด้านการตรวจโรคทั่วไปและตรวจเฉพาะโรค ห้องพักผ่อน ด้านทันตกรรม การใช้สื่อต่างๆที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์การดูแลผู้สูงอายุและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
๓.เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพและการประสานเข้ากับอาคาร
ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ โดยการบำบัดดังกล่าว เป็นระบบผสมผสานระหว่างบ่อเกรอะเติมอากาศแบบเลี้ยงตะกอน
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารโรงพยาบาลในแต่ละแห่งแต่ละท้องที่แต่ละกิจกรรมแต่ละเวลา จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้านปริมาณและคุณลักษณะ โดยทั่วไปอาจใช้การคาดคะเนปริมาณน้ำเสียที่จะสูบทิ้งลงสู่ท่อหรือรางระบายน้ำปริมาณร้อยละ ๖๕-๙๐ ของปริมาณน้ำใช้ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณได้ ๒ วิธีคือ
๑.๑คิดจากอัตราใช้น้ำต่อคน เช่น
อัตราน้ำใช้ = ๘๐๐ ลิตร/เตียงผู้ป่วย/วัน
จำนวนเตียงผู้ป่วย = ๑๐๐ คน
ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้จริง
= ๘๐๐*๑๐๐ ลิตร/วัน
=๘๐,๐๐๐ ลิตร/วัน
ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของน้ำใช้ =๘๐,๐๐๐*๐.๘= ๖๔,๐๐๐ ลิตร/วัน
๑.๒คิดจากอัตราการใช้น้ำประปา
กรณีอาคารสร้างเสร็จแล้ว สามารถคำนวรได้จาก ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น = ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ ๐.๖๕-๐.๙๐
กรณีอาคารที่สร้างยังไม่ได้ก่อสร้าง สามารถคำนวณปริมาณน้ำเสีย โดยอาศัยข้อมูลจากอาคารประเภทเดียวกันหรือจากเอกสารอ้างอิง
เสีย / บ่อบำบัด
กฎหมายบำบัดน้ำเสียและมาตรฐาน
-การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง
-การประเมินผลที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
-จัดทำรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย
มาตรการ
-ทำลายสารพิษ ....>> จัดผู้รับผิดชอบ
-ก่อเหตุ ....>> จัดทำข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย
-มูลพิษ .....>> บริหารด้านการจัดการ การใช้น้ำเสียและให้เหมาะสมกับพื้นที่ รพ รับรองได้ วันละ ลบ/ม หรือน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ
-ใช้น้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
**ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ การปรับปรุง
มาตรฐานการระบายน้ำ
-กรด, ด่าง
- ระบุการตรวจ
-สารแขวงลอย
-ตะกอน
รายงานข้อมูลสถิติ ทส๑, ทส๒ มาตรา๘๐ พ.ศ. ๒๕๓๕
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย กระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
กรอบแนวทาง การพัฒนาระบบน้ำเสีย
-การร่วมมือกับองค์กรการจัดการน้ำเสีย
-แก้ไขปัญหาการชำรุด
-เตรียมก่อสร้างทดแทน
-พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ระบบบำบัดที่ดี
-ดูแลง่าย
-มีประสิทธิภาพ
-ดูสะอาด
-ไม่เสียงดัง
-ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5.เสวนาวิชาการ “เติมเต็มระบบบริการสุขภาพประเทศไทยยุค 4.0 สู่การคุ้มครองประชาชน”
วิทยากร
1.พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา และ คณะกรรมการผู้บริโภค
2.นายทศพร ศรีเอี่ยม วิศวกรรมถานแห่งประเทศไทย
3.พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ
4.นายศิวโรฒ จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้ดำเนินการสนทนา นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรม สบส.จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น มุมมองจากนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนทั่วประเทศสามารถพึ่งตนเองได้
พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ กล่าวว่า มีการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หลายชิ้นงาน อาทิ เตียงสำหรับเข็นผู้ป่วย พัฒนาโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ใช้ในพื้นที่ทุรกันดาร ป่าเขา ไม่มีทางรถยนต์วิ่ง จะใช้ประจำที่สุขศาลาพระราชทาน เพื่อลำเลียงผู้ป่วยไปขึ้นรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัยและคล่องตัวขึ้น และมีการนำเสนอผลงานวิจัย
นายทศพร ศรีเอี่ยม กล่าวว่า การจัดการด้านวิศวกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ ว่า สนับสนุนให้มีความพร้อมใช้ การทดสอบการใช้งานของเครื่องมือและปรับระบบโครงสร้าง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวกที่สุด การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
นายศิวโรฒ จิตนิยม กล่าวว่า ความต้องการของประชาชนคือ ต้องการความปลอดภัยจากการมารับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ทีมแพทย์พยาบาล มีความพร้อม ความรู้ความสามารถในการให้บริการอื่นๆอีกจำนวนมาก รวมทั้งการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคในยุค 4.0 นี้ มีความสำคัญมากที่ทำให้มีการสื่อสารผ่านทางโซเชียล การเข้าข้อมูลข่าวสาร และระบบบริการสารสนเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้บริการแม้กระทั่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล

6.บรรยาย เรื่อง “การสุขศึกษาสำหรับประชาชนในประเทศไทยยุค 4.0”
วิทยากร นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
ทำอย่างไร จึงจะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง ในคลินิก NCDและโรคเรื้อรัง การจัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกงาน กลุ่มเป้าหมายและมีการดำเนินงานไปอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องกับยุทธศาสตร์ต่างๆของหน่วยงาน ศึกษาวิจัยและการสร้างสรรค์นวตกรรมต่างๆที่ทำให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการฯ อย่างยั่งยืน การดำเนินการโรงเรียนสุขบัญญัติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเน้นการเสริมพลัง การประชาสัมพันธ์ การออกเชิงรุกให้มากขึ้น การมีทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อช่วยในการดำเนินการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน

7.การจัดนิทรรศการต่างๆ
-สุขศาลาพระราชทาน
-โรงเรียนสุขบัญญัติ
-หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
-ตำบลจัดการสุขภาพ
-บู้ทงานวิศวกรรมการแพทย์
-บู้ทด้านอาคารสถานที่
-บู้ทกองแบบแผน


:D :D :D :D :D
tukta
 
โพสต์: 112
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 07 ก.ค. 2014 4:15 pm

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน