หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โพสต์โดย pornlapas » ศุกร์ 06 ม.ค. 2017 2:59 pm

ประเด็นสำคัญกระบวนการกลุ่ม(Group Process) โปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมแบบผู้ป่วยนอกคือการปรับเปลี่ยนความคิด และการควบคุมพฤติกรรม ตามรูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด และการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งผู้บำบัดมี2บทบาทในการทำหน้าที่คือ เป็นผู้ให้ความรู้ เช่น โรคสมองติดยา การจัดการตัวกระตุ้นที่มีผลต่อการเลิกยา และยังมีบทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษาอีกด้วย ซึ่งมีการให้คำการปรึกษาทั้งรายบุคคล และรายครอบครัว
องค์ความรู้ เนื้อหาเป็นความรู้แนวลึกที่เชื่อมโยงระหว่าง กาย จิต สังคม ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงการ เปลี่ยน แปลงทางกาย การฝึกฝนทักษะต่างๆในแต่ละขึ้นตอนเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตและกระบวนการพัฒนา ตนเองเพื่อกลับไปสู่การอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข โปรแกรมการบำบัดรักษานาน 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 : ใช้เวลา 4 เดือน (16 สัปดาห์)
ช่วงที่ 2 : ใช้เวลา 8 เดือน
ช่วงที่16สัปดาห์แรก มีดังนี้
-การให้คำปรึกษารายบุคคลร่วมกับครอบครัว ประกอบด้วย10กิจกรรม ในกิจกรรมครั้งที่10นั้นจะทำเมื่อผู้รับการบำบัดกลับไปใช้ยาซ้ำอีก เป้าหมายคือ เปิดโอกาสให้ผู้รับการบำบัดและครอบครัวได้สร้างสัมพันธภาพกับผู้บำบัด ผู้รับการบำบัดและครอบครัวจัดการเรื่องวิกฤต บรรยากาศ ทราบถึงวิธีการจัดการปัญหาและอธิบายกระบวนการในการรักษาโดยผู้บำบัดเป็นผู้ให้คำแนะนำ ให้ผู้รับการบำบัดรู้สึกว่าผู้บำบัดเป็นเสมือนทั้งครู ผู้ฝึกสอน และมีความเอื้ออาทรในขณะเดียวกัน
-กลุ่มฝึกทักษะเลิกยาระยะเริ่มต้น ผู้รับการบำบัดได้เรียนรู้ทักษะการหยุดยาช่วงแรก มีกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ซึ่งมีวิธีที่ช่วยให้สามารถหยุดยาและเลิกสุราได้ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่1. หยุดวงจรการใช้ยา ผู้รับการบำบัดจะได้เรียนรู้ทักษะที่ช่วยให้หยุดยา เทคนิคการหยุดความคิด การหลีกเลี่ยงและการเผชิญตัวกระตุ้น การทำตารางกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่ไม่ต้องใช้ยาของผู้รับการบำบัด ครั้งที่ 2. ตัวกระตุ้นภายนอก ครั้งที่3.ตัวกระตุ้นภายใน ครั้งที่4.การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในระยะเลิกยาเสพติด ครั้งที่5.ปัญหาต่างๆในการเลิกยาระยะเริ่มต้น ครั้งที่6.อารมณ์และพฤติกรรม ครั้งที่7.แนะนำกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ครั้งที่8. เคล็ดลับจากหลักการ12ขั้นตอน
-กลุ่มป้องกันการกลับไปติดซ้ำ เป็นส่วนที่สำคัญของการทำ Matrix Program มีทั้งหมด 32 กิจกรรม ซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นผู้รับการบำบัดจะได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการกลับไปติดซ้ำผู้รับการบำบัดที่มีแนวโน้มกลับไปใช้ยาจะรับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้พลังของกระบวนการกลุ่ม เป้าหมาย ให้ผู้รับการบำบัดมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพ เพื่อสร้างความแน่นแฟ้นใน กลุ่มผู้รับการบำบัด เพื่อให้ผู้รับการบำบัดได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
-กลุ่มครอบครัวศึกษา ผู้รับการบำบัดและบุคคลในครอบครัวจะได้การเรียนรู้การทำความเข้าใจ เพราะครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเลิกยาได้อย่างสำเร็จ กิจกรรมกลุ่มครอบครัวมีทั้งสิ้น 10 ครั้ง ใช้เวลาในการทำกลุ่มประมาณ 40-45 นาทีโดยมีการนำเสนอข้อมูลการติดยา การเลิกยา การมาบำบัดรักษา ช่วยให้ผู้รับการบำบัดเข้าใจถึงสัมพันธภาพในปัจจุบันและในอนาคต

ช่วงที่ 2 มีดังนี้
1. กลุ่มสนับสนุนทางสังคม
เพื่อให้ผู้รับการบำบัดได้ฝึกการเข้าสังคมและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้รับการบำบัดได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเลิกใช้ยาอย่างได้ผลจากผู้ที่เคยเลิกได้สำเร็จมาก่อน ผลที่ได้รับคือ ผู้ป่วยสามารุหยุดเสพยาได้นานที่สุด สมาชิกมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

2. กลุ่มประชุม 12 ขั้นตอน

ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมีความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้องและสังคมในการบำบัด คือ การมีชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดได้นานหรือตลอดไป แต่ในการบำบัดยาเสพติดเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากในแต่ละรายการที่จะประสบความสำเร็จได้จึงต้องใช้ความชำนาญของบุคลากร เวลา ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่และความช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคม
การติดยาถือว่าเป็นโรคของสมองติดยา และทำให้เกิดความผิดปกติของพฤติกรรมตามมาดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้กระบวนทางจิตสังคมที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลาที่เพียงพอ การเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพติดจึงมีผลต่อการวางเป้าหมายการบำบัดรักษา ซึ่งวางไว้เป็น 3 ระดับคือ
1.ให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาเสพติดโดยถาวร (Drug/Substance Free)
2.ผู้ป่วยยังมีการใช้ยานอนหลับหรือยังดื่มสุราบ้างเป็นครั้งคราว (Some legal drug)
3.ผู้ป่วยยังคงมีการใช้ยาอยู่ (Maintenance of drug)
สัมพันธภาพระหว่างผู้บำบัดและผู้รับการบำบัด
สัมพันธภาพถือเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการบำบัด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำกระบวนการกลุ่ม
จุดมุ่งหมายของผู้บำบัดในรูปแบบการปรับความคิดและพฤติกรรม คือการสอนให้ผู้รับบริการได้เป็นผู้บำบัดตนเอง โดยผู้บำบัดจะให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ เกี่ยวกับธรรมชาติและแนวคิดของตนเอง และกระบวนการของการบำบัดรูปแบบการปรับความคิดและพฤติกรรม รู้วิธีคิดที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมกระบวนการให้ความรู้ประกอบด้วยการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันของเขาและกลับไปสู่การป้องกัน การกำหนดงานให้ทำและหนังสือบำบัดถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรูปแบบการปรับความคิดและพฤติกรรม ซึ่งการกำหนดงานนี้จะเป็นเหมือนการได้ดูแลปัญหาเฉพาะอย่างของผู้มารับบริการ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพในการบำบัด โดยทำให้เกิดความร่วมมือ เป้าหมายของการทำการบ้านในการบำบัดรูปแบบการปรับความคิดและพฤติกรรม ไม่ได้เพียงสอนทักษะใหม่ๆให้กับผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังให้ผู้รับบริการสามารถทดสอบความเชื่อในสถานการณ์ประจำวันได้ สิ่งที่เน้นคือการได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือตนเอง เพื่อให้มีประเด็นต่อเนื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นในการบำบัด
ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมจะต้องแก้ไขกระบวนการคิด หรือ กระบวนการทางปัญญาใหม่เสียด้วย
pornlapas
 
โพสต์: 33
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 23 มิ.ย. 2014 12:06 pm

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน