ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

โพสต์โดย aunwan » อังคาร 24 ม.ค. 2017 4:57 pm

แบบรายงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
โรงพยาบาลพนมสารคาม

ชื่อ ๑.นางภมร พื้นบาตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒.นางสาวอัญชลี วรรณทนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓.นายอนุวัฒน์ ราชเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวมถึงสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ว/ด/ป .......... ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ............ ณ. โรงแรมเอ – วัน รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี .............

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand ๔.๐ รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี ๒๕๗๓ ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
๑.ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า ๘๗ ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี
๒.เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน
๓.ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

แผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
การเข้าถึงข้อมูลผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน ปี ๒๕๕๙
1. https://goo.gl/gEH6b5
2. https://goo.gl/4fkrkB
3. https://goo.gl/9TpjKl

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ , ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
- วัตถุอันตราย สิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้ว
- ออกซิเจน
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am

Re: ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

โพสต์โดย aunwan » อังคาร 24 ม.ค. 2017 4:59 pm

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านสุขศึกษา
ตามนโยบายแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ 10 องค์ประกอบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนโรงเรียนสุขบัญญัติ ให้มีเกณฑ์การเลือก
1.มีอุบัติการณ์โรค HT DM สูง
2.มีอยู่ในตำบลจัดการสุขภาพระดับดีมาก ปี 60
มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขศึกษา 3 ระดับ ดังนี้
1.ระดับพื้นฐาน เน้นผลการประเมินตนเองวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข 5 ปัญหา
2.ระดับพัฒนา เน้นข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีโครงการ/กิจกรรม/การติดตาม/การประเมิน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.ระดับคุณภาพ เน้นผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษา เป็นที่ประจักษ์ HB HL เพิ่มขึ้น อัตราป่วยใหม่ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตราการกลับมารักษาซ้ำลดลง
จากการอบรมในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นแนวทางกระบวนการดำเนินงาน การค้นหาปัญหาด้านสาธารณที่สอดคล้องกับบริบทในชุมชน และการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบงาน และจะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am

Re: ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

โพสต์โดย aunwan » อังคาร 24 ม.ค. 2017 5:03 pm

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้าน เครื่องมือแพทย์

๑. การได้มาของเครื่องมือแพทย์
๑.๑ เครื่องมือแพทย์ที่นำมาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑.๒ การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
๑.๓ ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้น หากมีข้อกฎหมายกำหนดไว้
๒. การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
๒.๑ โรงพยาบาลมีการจัดทำทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์
๒.๒ จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
๒.๓ มีผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
๓.การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
๓.๑ จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
๓.๒ มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์
๓.๓ มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
๓.๔ มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
๓.๕ มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.๖ มีเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.๗ ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกำหนด
๔.การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
๔.๑ ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกำหนด
๔.๒ มีการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำหลังการซ่อม
๔.๓ มีการจัดเก็บผลการซ่อม
๔.๔ มีผู้ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกำหนด
๕. การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์
๕.๑ โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
๕.๒ โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่ทำการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดตั้ง ณ ที่ใหม่
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am

Re: ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

โพสต์โดย aunwan » อังคาร 24 ม.ค. 2017 5:04 pm

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้าน อาคารและสภาพแวดล้อม
-เกณฑ์การตรวจประเมิน แบ่งเป็น
1. โครงสร้าง ตำแหน่งที่ตั้งกายภาพและสภาพแวดล้อม
2. การจัดการด้านความปลอดภัย
3. การบำรุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม
-แบบตรวจประเมินมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม สถานบริการ
สุขภาพ มีวัตถุประสงค์ให้สถานบริการสุขภาพ ใช้ในการประเมินตนเอง
เพื่อสถานบริการสุขภาพจะได้ทราบถึงความเหมาะสมและประโยขน์ใช้สอย
ของอาคารและสภาพแวดล้อม เป็นแนวทางในการปรับปรุง ดูแลให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดเพื่อคุณภาพในการให้บริการ ที่ประชาชนจะต้องได้รับ
การบริการเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันกองแบบแผนจะได้รวบรวมข้อมูลทาง
กายภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ที่ได้จากผลสรุปการประเมินตนเอง
ตามแบบตรวจประเมิน เพื่อนำผลสรุปดังกล่าวมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง
มาตรฐานของสถานบริการสุขภาพในการรักษาคุณภาพการให้บริการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสภาพแวดล้อม ให้สถานบริการสุขภาพ
มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
ของสถานบริการสุขภาพ
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am

Re: ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

โพสต์โดย aunwan » อังคาร 24 ม.ค. 2017 5:05 pm

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม (ขยะติดเชื้อ/ฟ้าผ่า/RMC)
ขยะติดเชื้อ
- มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกำเนิด
- มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม
- ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด
- ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ำ
- การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ
- มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ
- ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้
- มีกระบวนการการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ
งานระบบไฟฟ้า
- มีแผนผังระบบไฟฟ้ากำลัง
- แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
- บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้นและนั่งร้านต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือ ทางเดินที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวาง และเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป
- การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ:บริเวณสถานพยาบาลของ วสท.
- ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน ตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
- ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร ทางออกฉุกเฉินต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของ วสท.
- ระบบป้องกันการเข้า-ออก มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องก้นการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย
- มีระบบป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า ตัวนำลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อป้องกันอันตรายจาก ฟ้าผ่าซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสียหาย วิธีการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน ฟ้าผ่า สำหรับสิ่งปลูกสร้างของ วสท.
RMC
โปรแกรม RMC2012 ประกอบด้วยโปรแกรมสำคัญ คือ
1. โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์
2. โปรแกรมซ่อมบำรุง
3. โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์
4. RMC_DATABASE (ฐานข้อมูล)
aunwan
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 30 ส.ค. 2014 3:54 am


ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน