ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11

โพสต์โดย kenginter » พฤหัสฯ. 20 เม.ย. 2017 10:38 pm

เป้าหมายสาคัญ
ลดอตัราการเจบ็ป่วย ทุพพลภาพและการตายของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจยัสาคญัต่อการพฒันาประเทศให้เข้มแขง็ยิ่งขึ้นไปในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบการรับแจ้งที่ตอบสนองต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
• สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยรับแจ้งและประสาน
• สนับสนุนให้สถานพยาบาลเป็นหน่วยอำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
• ลดการแออัดคับคั่งของผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลภาครัฐ
• เน้นการคัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ
• จาก EMCO สู่ UCEP
• Universal Coverage for Emergency Patient
• UCEP and Reverse UCEPฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่
• จัดระบบสำรองทรัพยากรเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับสถานพยาบาลเอกชนในอัตราที่ตกลงกันกับทุกกองทุน
Human Resource Development
• ส่งเสริมการผลิต นฉพ. (Paramedic)
• ศูนยแ์พทยศำสตร์ศึกษำช้นัคลินิก สธ.และหน่วยงำนอื่น
• สถำบันฝึกอบรมแพทย์เฉพำะทำงสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
• ส่งเสริมกำรพฒันำพยำบำลเวชปฏิบตั ิฉุกเฉิน ENP
• ส่งเสริมกำรพัฒนาความรู้ด้านฉุกเฉินสำหรับแพทยใหม่ Intern/GP ที่ปฏิบตั ิงำนในหอ้งฉุกเฉินร่วมกับวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแห่งประเทศไทย(วฉท.)
• ส่งเสริมกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เมือง ชนบท หรือพื้นที่ขำดแคลน
แนบไฟล์
emsdisparth1.pdf
(1.64 MiB) ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
emsdisparth.pdf
(5.86 MiB) ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
emsโคราช.pdf
(4.68 MiB) ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
emsอิสระ.pdf
(6.22 MiB) ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
kenginter
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ส.ค. 2015 3:35 pm

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron