สรุปการประชุมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน (สุทธินี)

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

สรุปการประชุมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน (สุทธินี)

โพสต์โดย ploytangmo » ศุกร์ 04 ส.ค. 2017 4:31 pm

สรุปการประชุม
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ระบบสุขภาพชุมชนในสังคมไทยมีความหมายกว้างและเชื่อมโยงขยายครอบคลุมไปถึงระบบร่วมของความเป็นสาธารณสุขและความเป็นชุมชน ที่ต้องร่วมกันสร้างสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ มีสังคมที่เกื้อกูลกันและมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมากกว่าความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วย การจัดบริการสุขภาพ การมีโรงพยาบาลใกล้บ้าน การมีบุคลากรที่เพียงพอ ฯลฯ เท่านั้น และระบบสุขภาพชุมชนหรือสุขภาวะชุมชนมิอาจเกิดขึ้นได้ เฉพาะบุคคลและครอบครัวแต่ต้องเกิดเป็นสุขภาวะร่วมของชุมชนหรือสังคมโดยรวมจึงจะยั่งยืนได้ อีกทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับชุมชนจะเป็นปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต การสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชนนั้นยังจะต้องครอบคลุมการเสริมสร้างพลังการพัฒนาของประชาชนและองค์กรในชุมชนให้สามารถมีบทบาทและจัดการได้ด้วยตนเองมากขึ้นด้วย ทุกองค์กรในสังคมต้องมีส่วนร่วมสร้างให้เกิดสุขภาพดีร่วมกัน จากสถานการณ์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในประเทศไทยมีองค์กรภาคีสุขภาพหลายองค์กรที่มีการดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังภัยพิบัติและภัยสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการสนับสนุนการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สปสช.มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยบริการปฐม ภูมิโดยการใช้กลไกทางการเงินการคลัง ตลอดจนการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การทำแผนสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนสุขภาพชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน และ สปสช.ได้เสริมพลังการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกลไกการใช้สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ การบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกชุมชน
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางต่างๆดังที่กล่าวมานี้ให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามารถในการจัดการได้ด้วยตนเองได้นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนให้เกิดการเสริมพลังกัน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถและทางเลือกที่หลากหลายให้ชุมชนตัดสินใจ กำหนดทิศทางการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเองร่วมกับหน่วยงานและภาคีต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ploytangmo
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 30 มิ.ย. 2014 2:04 pm

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron