การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561

โพสต์โดย supitcha-t1 » อังคาร 21 ส.ค. 2018 7:22 am

การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561
เรื่อง “ เสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชากรไทย”
(Empowering Nurses to Improve Thai Health)
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561
จัดโดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลงาน การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่เขตสุขภาพที่ 1-13 ที่สามารถนำมาบูรณาการในการทำงานได้จริง มีดังนี้
1. เขตสุขภาพที่ 1 ชื่อเรื่อง “Chaingrai Stroke Model 2018”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลทั้งในระยะเฉียบพลัน พ้นระยะเฉียบพลัน และระยะพักฟื้น เพื่อให้มีมาตรฐานการดูแลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดอัตราตาย โดยดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ 1.Pre-Hospital 2.Acute Stroke care 3. Intermediate care 4.Continuum Of Care (COC)
ผลการศึกษา อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือร้อยละ 7.14 และมีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่าย

2. เขตสุขภาพที่ 4 ชื่อเรื่อง “ ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน” ซึ่งที่ผ่านมามีการดูแลแบบต่างคนต่างทำ ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ครบองค์รวมและไม่มีการเชื่อมต่อสู่ชุมชนและเครือข่าย
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน
ผลการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพอื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ได้รับการดูแลมีความพึงพอใจ และผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน3. เขตสุขภาพที่ 5 ชื่อเรื่อง “พัฒนาระบบบริการพยาบาล SEPSIS ครบวงจร เครือข่ายเขตสุขภาพที่5”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบระบบบริการพยาบาล SEPSIS ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
ผลการศึกษา 1. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือด มารพ.ด้วยบริการ EMS เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 26.79 เป็นร้อยละ 44.96
2. การประเมิน SOS score ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
3. การส่งเลือดเพาะเชื้อ ก่อนให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มมากขึ้น
4. ผู้ป่วยได้รับยายาฆ่าเชื้อภายใน 1ชม. และได้รับสารน้ำครบตามแผนการรักษาเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบว่าลดอัตราตาย มีการประเมินและส่งต่อก่อนกลับบ้าน อัตราการ Re-admitted ด้วย SEPSIS ใน 28 วันลดลง

4. เขตสุขภาพที่ 6 ชื่อเรื่อง “ ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้านแบบบูรณาการตามแนวคิด Push the Limit” โรงพยบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้านแบบบูรณาการตามแนวคิด Push the Limit
ผลการศึกษา นำรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้านแบบบูรณาการตามแนวคิด Push the Limit ในการดูแลผู้พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวกลุ่มอื่นๆ ตามวิธีการจัดกิจกรรม ตามแนวคิดของ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ เลือกในสิ่งที่รัก ประจักษ์ในเป้าหมาย ค้นหาแรงบันดาลใจหรือบุคคลต้นแบบ และอดทนต่อสู้(กัดไม่ปล่อย) ตามระดับการพึ่งพา ด้วยการเสริมพลังและกำลังใจ ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล 2. นางสาวสุดใจ แสงสุนทร
3. นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ 4. นางอนงค์นาฏ อิงคกิตติ
5. นางชุติมา เห็มภูมิ 6. นางมลทิรา วงศกำภู
7. นางเยาวดี พ่วงจีน 8. นางสาวประไพ ศรีสวัสดิ์
supitcha-t1
 
โพสต์: 67
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 18 ส.ค. 2014 9:03 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน