เวชศาสตร์สูงอายุ 13 – 15 มิถุนายน 3561(เตือนใจ)

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

เวชศาสตร์สูงอายุ 13 – 15 มิถุนายน 3561(เตือนใจ)

โพสต์โดย tuenjai » พฤหัสฯ. 06 ก.ย. 2018 3:49 pm

แบบสรุปรายงานการประชุม
นางเตือนใจ อารีรอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงาน การพยาบาล ไปประชุม เรื่อง เวชศาสตร์และวิทยาการด้านสูงอายุ
วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 3561 ณ.ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร
_________________________________________________________________________________
ในปี 2559 นี้ ในจํานวนประชากรไทย 65.9ล้านคน มีประชากรอายุ60 ปี ขึ้นไป 11ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากร
สังคมผู้สูงอายุ
Aged Society : มีผู้สูงอายุ (> 60 ปี) มากกว่า 10% หรือ ผู้สูงอายุ (>65 ปี) มากกว่า 7%
Complete aged society : มีผู้สูงอายุ (> 60 ปี) มากกว่า 20% หรือ ผู้สูงอายุ (>65 ปี) มากกว่า 14%ทั้งหมด
สุขภาพของผู้สูงอายุ
10% มีปัญหา การขึ้นลงบันได การกลั้นอุจจาระ หรือ ปัสสาวะ ไม่ได้ และ มีปัญหาการหกล้ม
24% ของผู้สูงอายุ > 80 ปี ต้องการคนดูแล
เป้าหมายเร่งด่วนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
มิติ 1 ระบบดูแลสุขภาพ
1. ส่งเสริมและป้องกันโรค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม
2. บริการ Intermediate care จะช่วยลดปัญหาแออัดในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเตรียมความพร้อมของญาติและผู้สูงอายุก่อนกลับบ้าน
3. กำหนดมาตรฐานสถานบริบาล
4. เพิ่มและรักษาบุคลากรทั้งวิชาชีพและอาสาสมัครให้อยู่ในระบบการดูแลสุขภาพ
5. งานบริการสุขภาพที่ส าคัญ ควรผลักดันให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์เพื่อแก้ปัญหา 3 A’s (Availability, Accessibility และ Affordability)
มิติ 2 สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ และมีมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับ หน่วยงานเอกชนที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมการประกันรายได้ของผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในวัยทำงานที่จะเป็นผู้สูงอายุใน อนาคต
3. ส่งเสริมบริษัทประกันจัดให้มี Long term care Insurance เพื่อให้มีการท า ประกันช่วงทำงานและใช้สิทธิเมื่อสูงวัย ทั้งเรื่องสุขภาพและรายได้จนถึงเสียชีวิต
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสังคมผู้สูงอายุ และมีศูนย์ข้อมูล (Information operation) เพื่อคัดกรองเนื้อหาข้อมูลที่จะส่งต่อ
5. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
มิติ 3 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ
1. ปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามปัญหาของผู้สูงอายุ • ผู้สูงอายุที่ยากจนและถูกทอดทิ้งควรได้รับการดูแลในสถานสงเคราะห์ที่ควรกระจายไปยังชนบท • ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและอยู่กับครอบครัวควรได้รับการสนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัย และจัดให้มี “ชุมชนน่าอยู่” มี“ศูนย์ผู้สูงอายุ” (Day center) ที่มีบริการเพื่อผู้สูงอายุทุกด้าน และควรมีธนาคารอุปกรณ์ เพื่อการซื้อ ขาย เช่า หรือแลกเปลี่ยนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
2. การสร้างที่อยู่ไม่ควรจะมีแบบเดียว แปรตามสภาพสังคมหรือวัฒนธรรม มีหลายราคา
3. กำหนดให้ภาคเอกชนสร้างที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ และใช้ มาตรการทางภาษีเพื่อลดหย่อนการซื้อที่พักอาศัย
4. ระบบบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุต้องมีกฎหมายบังคับและมีบทลงโทษ หากบริการต่ำกว่ามาตรฐาน
5. บริการสาธารณะควรออกแบบโดยใช้ Universal design ใช้ได้ทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อลดภาระการจัดบริการ

มิติ 4 องค์กรทางสังคม
1. มีกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวผ่านระบบการศึกษา และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิถีของคนยุคใหม่
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการบูรณาการงานกัน
3. การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยลดปัญหาการติดบ้านของผู้สูงอายุ ต้องเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงไม่ใช่การเลียนแบบกัน และหลักสูตรไม่เป็นต้องเหมือนกันทุกที่ ควรขึ้นกับความต้องการและบริบท ของพื้นที่
tuenjai
 
โพสต์: 68
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 03 ม.ค. 2015 11:20 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน