Minor oral surgery and complication for dentist (ภัคปภัสร์)

สรุปหัวข้อความรู้จากการประชุม/อบรม

Minor oral surgery and complication for dentist (ภัคปภัสร์)

โพสต์โดย tukta » อังคาร 25 ก.ย. 2018 11:37 am

หัวข้อ Simple odontogenic infection: management with awareness.
การรักษาการติดเชื้อจากฟัน ไม่มีสูตรสำเร็จส่าต้องทำอะไรบ้าง เพราะขั้นตอนและวิธีการรักษาจะสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันด้วย ระดับความรุนแรงองการติดเชื้อ สภาวะการตอบสนององร้างกายผู้ป่วย รวมถึงขอบเขตการลุกลามของการติดเชื้อนั้นๆ การตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยจะได้จากการซักประวัติและการบ่งชี้ถึงสภาวะความต้านทาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ต่อสู้กับการติดเชื้อ เช่น ถ้าร่างกายต่อสู้เกิน 38 องศา หนาวสั่น อ่อนเพลีย เหงื่ออก เบื่ออาหาร จำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่การติดเชื้อจากฟันเกิดจากแบคทีเรีย ดังนั้นเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มจำนวนขึ้นมักเป็น neutrophil
ขั้นตอนในการักษา ประกอบด้วย
1.ควรให้การวินิจฉัย ชนิด ระดับความรุนแรง และอาการแทรกซ้อนของการติดเชื้อนั้นๆให้ได้โดยเร็วที่สุด
2.เริ่มต้นให้การรักษาทันที
3.ประเด็นสำคัญที่รักษาการติดเชื้อ คือ
- พยายามกำจัดสาเหตุของการติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การถอนฟันที่เป็นสาเหตุ กำจัดชิ้นกระดูกตายในกรณีของ osteomyelitis เป็นต้น
- เปิดช่องทางให้ร่างกายสามารถถ่ายเท กำจักถุงหนอง หรือเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายอันเป็นผลจากการติดเชื้อที่เกิดขึ้นโดยสะดวก โดยการเจาะระบายหนองช่วย
- ใช้ยา Antibiotic ที่เหมาะสมช่วยในการำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุ
- บำรุงและส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้และมีความต้านทานต่อการติดเชื้อดีขึ้น
หัวข้อ Preprosthetic surgery: Do it yourself gentaly
- Frenectomy, Alveoloplasty, Torectomy, Exostosis
การทำ Frenectomy ข้อบ่งชี้ คือ
 เมื่อ frenum มีขนาดใหญ่และหนาขัดขวางต่อการใส่ฟัน
 เมื่อ frenum ทำให้เกิด diastema ลัดขวางต่อการเคลื่อนของฟันในกรณีที่ต้องจัดฟัน
 เมื่อขีดขวางต่อการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากทำให้ผู้ป้วยพูดไม่ชัด
 เมื่อ frenum เกาะสูงมายังบริเวณ free gingiva มีผลทำให้เกิดโรคปริทันต์
วิธีการตัด frenum มีหลายแบบ การทำ z-plasty, V-Y plasty,V-diamond plasty, Diamound excision เป็นต้น
หัวข้อ Patient with noncommunicable disease (NCD): Appropriate assessmentand management
การ approach ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1. ซักประวัติให้ละเอียด เพื่อให้ได้รายละเอียดของโรคทางระบบและการรักษา ต้องรู้จักยาทุกตัวที่ผู้ป่วยได้รับ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์เพื่อขอวินิจฉัย ยที่ได้รับและคำแนะนำก่อนทำหัตถการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถดูข้อมูลการควบคุมโรคและยาที่ได้รับจากสมุดประจำตัว
2. ประเมินสภาวะจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล เพื่อพิจารณาใช้ stress reduction protocol
3. ตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เช่น vital sign functional status heart lung pulse เป็นต้น
4. ประเมินหัตถการที่จะทำว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่ หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมผู้ป่วยร่วมกัน เช่น ควบคุมโรคทางระบบ การจัดการยาที่มีผลต่อภาวะเลือดออก เป็นต้น
5. การป้องกันและการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนในทางศัลยกรรมช่องปากที่อาจเกิดขึ้น
• ผู้ป่วยที่มี bleeding tendency ให้ทดแทน Blood component ที่ขาด เตรียมห้ามเลือด เย็บแผล hemostatic agent
• มี Risk of delayed wound healing : less traumatic surgery
• มี Risk of postoperative infection : antibiotic prophylaxis for wound infection
• Risk of disease transmission : Universal precaution
• เสี่ยงต่อ Emergency condition : เตรียม Emergency kit& drugs, closed monitor, early recognition
• Check drug interaction
• Radiation in head and neck: พิจารณา HBO ก่อนถอน
• ตรวจทางห้องปฏิบัติการหากจำเป็น เช่น CBC Coagulogram, ภาวะซีด ,BUN, Creatinine, Creatinine clearance ประเมินการทำงานของไต ,Liver function test ประเมินการทำงานของตับ เป็นต้น
หัวข้อ Analgesics and other drug used
สรุปหลักการใช้ยาปฎิชีวนะในทางศัลยกรรมช่องปากอย่างเหมาะสม
1. ทราบระบาดวิทยาองเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อจากฟัน
2. ทราบหลักการใช้ยาปฎิชีวนะในศัลยกรรมช่องปาก
3. ทราบประวัติของผู้ป่วย
4. สรุปหลักการใช้ยาปฎิชีวนะในทางศัลยกรรมช่องปากอย่างเหมาะสม
5. ประเมินความเจ็บปวด ซักประวัติอาการปวด ลักษณะอาการปวด ร้าวไปที่ใด ระยะเวลาปวด ปัจจัยที่ทำให้ขึ้นหรือแย่ลง ความรุนแรงของอาการปวด หาสาเหตุของอาการปวดหลังผ่าตัดและแก้สาเหตุ ประเมินผลข้างเคียงของยาแก้ปวด
6. หลักการให้ยาแก้ปวด ให้ยาแก้ปวดเหมาะสมกับความรุนแรงของอาการปวด
- Mild to moderate paracet,NSAIDs
- Moderate to severe weak opioid,combined
- Severe Opioid,combinded
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Paracetamol Paracetamol เป็นยาที่ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดฟันคุด โดยขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 500 mg ทุก 6 ชม. ไม่ควรเกิน 2 g ต่อวัน และสามารถใช้ร่วมกับ NSAID ได้ แต่ระวัง Drug interaction กับยาดังนี้ เช่น Phenytoin, Diflunisal, Isoniazid ,Ethanol
หัวข้อ Dentoaveolar injuries: not necessary to refer
ฟันที่รับอุบัติเหตุต้องแยกว่าการบาดเจ็บอยู่ในส่วน ฟัน periodontal attachment หรือ supporting bone ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
- Enamel infraction and fracture
- Crown fracture without pulpal involvement (uncomplicated crown fracture)
- Crown fracture with pulpal involvement (complicated crown fracture)
- Crown root fracture แบ่งเป็น complicated , uncomplicated
- Root fracture
- Alveolar bone fracture
- Concussion เคาะปวด ฟันไม่โยก
- Subluxation ฟันโยกเล็กน้อย แต่ไม่มี displacement
- Intrusive luxation ฟัน displace เข้าใน socket
- Extrusive luxation ฟัน displace ออกนอก socket
- Lateral luxation ฟัน displace ในแนว Labial or Palatal
- Avulsion ฟันหลุด (ถ้านำกลับเข้าตำแน่งภายใน 20 นาที success rate จะดี)
- Soft tissue injury and fracture of alveolar bone
การ Splint ฟัน
1. ใส่ยาชา ใช้นิ้วจัดตำแหน่งฟันให้อยู่ที่เดิมหรือใกล้เคียงเดิม
2. ตัดลวดและดัดให้แนบกับฟัน ลวดที่ใช้ต้องเป็นแบบไม่มี memory นิยมใช้ฟันข้างละ 2 ซี่เป็นตัวยึด แนะนำใช้ลวดเบอร์ 0.02 นิ้ว
3. ยึด composite กับฟันข้างเคียงก่อน ให้ผู้ป่วยกัดฟัน แล้วยึด composite กับฟันที่บาดเจ็บเป็นซี่สุดท้าย ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้ explorer ช่วยดันฟันให้ under occlusion เล็กน้อยก่อนฉายแสง ให้แน่ใจว่าไม่มี traumatic from occlusion
4. Check occlusion
5. แนะนำเรื่องความสะอาด ชนิดของอาหารให้ทานอาหารอ่อนๆก่อน
ระยะเวลาในการ splint ขึ้นกับ injury
PDL ligament ฉีกขาด ใช้เวลา 1-2 weeks
Supporting bone fracture ใช้เวลา 4-8 weeks
และจะเริ่มรักษารากภายใน 1-2 weeks
หัวข้อ Implantology: long term success by yourself
ปัจจุบันรากฟันเทียมถูกนำมาใช้ในทางทันตกรรม เพื่อทดแทนฟันหรือร่วมกับการใส่ฟันเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงแม้ความสำเร็จของรากเทียมถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง แต่การวางแผนการรักษาหรือการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วย จำเป็นต้องมีกระบวนการและขั้นตอนที่รอบคอบ ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรากฟันเทียมเป็นอย่างดี การนำเสนอครั้งนี้ จะได้อธิบายถึงความรู้ แนวคิดการวางแผนใส่รากเทียมในผู้ป่วยกรณีตั้งแต่รายที่ไม่ยุ่งยาก จนถึงผู้ป่วยรายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การจัดการกับปัญหาของสันเหงือกในรูปแบบต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการบูรณะให้เหมาะสม เพื่อการใส่รากเทียม นำสู่บทสรุปเพื่อให้ได้เข้าใจถึง วิธีการรักษาด้วยรากฟันเทียมผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ
หัวข้อ Impacted tooth : smart technique
สรุปเทคนิคเล็กน้อยเพื่อให้การผ่าฟันคุดประสบความสำเร็จ
- เริ่มต้นอย่าลืมอธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าฟันคุดคืออะไร จะเอาออกได้อย่างไรและอาจเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง
- พิจารณาความสามารถของตนเองและความยากง่ายของฟันคุด
- เปิด flap กว้างๆให้ทำงานได้สะดวก
- แบ่งฟันให้ดี ถ้า Split ด้วย elevator แล้วไม่ออก กลับไปพิจารณา x-ray และกรอแบ่งฟันเพิ่มเติม
ทิศทางของ elevator ในการงัดรากฟันคุดที่เหลือต้องไม่
- ดันไปด้าน distal หรือ lingual ซึ่งทำให้รากฟันหลุดเข้าไปใน lingual pouch ได้
- เมื่อเอาฟันคุดออกได้หมดแล้วอย่าลืมใช้เครื่องมือแหย่เข้าไปตรวจว่า lingual plate มีการแตกหักหรือไม่ ถ้ามีการหักต้องเย็บแผลให้ดี
- การให้คำแนะนำหลังการผ่าตัดฟันคุด ผู้ป่วยต้องทราบและรู้วิธีแก้ไขเบื้องต้น ปัญหาแทรกซ้อนบางชนิด หากอธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบก่อนผ่าตัด อาจทำให้ผู้ป่วยวิตกกังวลมากเกินไป ควรนำมาอธิบายหลังผ่าตัดรักษา
tukta
 
โพสต์: 112
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 07 ก.ค. 2014 4:15 pm

ย้อนกลับไปยัง สรุปงานประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน