แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาโรงพยาบาลพน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลพนมสารคาม เชิญทางนี้

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาโรงพยาบาลพน

โพสต์โดย polsiri » พฤหัสฯ. 04 ธ.ค. 2014 2:54 pm

ประกาศโรงพยาบาลพนมสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุสำนักงาน
……………………………………………………………...
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น
เพื่อให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลพนมสารคาม จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
โรงพยาบาลพนมสารคาม จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงวัสดุสำนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชองส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้ได้ ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุสำนักงานที่มีคุณภาพ

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรรผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น
(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี เท่านั้น
(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ
(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง
(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ
(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดแนวทางดังนี้
(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น
(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนามโรงพยาบาลพนมสารคามโดยคณะกรรมการ สวัสดิการโรงพยาบาล จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี้
(๕.๒.๑) การคัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และคำนึงถึงประโยชน์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
(๕.๒.๒) คณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล จะกำหนดความถี่ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมาะสม
(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
(๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก สำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ
(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ โรงพยาบาลพนมสารคาม ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้
(๗) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑ เป้าหมาย
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ-การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
๓.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในนามโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
(๒) กำหนดให้ กลุ่มจัดการทั่วไป โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต้องจัดทำบัญชีรายการรับ-จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบพึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
๔.๑ เป้าหมาย
การกำหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน
๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๔.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุสำนักงาน
(๒) โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดสถานที่ ตามหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่สั่งซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุสำนักงาน โดยกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุสำนักงาน เข้าพบบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง ในวันพุธ และพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว
(๓) โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุสำนักงาน พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด๕. ระบบการคัดเลือก
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ
๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
๕.๒ แนวทางปฏิบัติ
๕.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุสำนักงาน การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
(๒) การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุสำนักงาน ตลอดกระบวนการให้ดำเนินการตามนโยบายของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทำงานมีกำหนดวาระการทำงานครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
(๓) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานจะประกาศผลการดำเนินการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ
(๔) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ
๖.๑ เป้าหมาย
มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกำหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
๖.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยมีการประกาศเชิดชูเกรียติและจัดทำเกรียติบัตรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
(๒) โรงพยาบาลพนมสารคาม กำหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย ตามระเบียบวินัยของข้าราชการและระเบียบทางราชการ เพื่อมิให้เป็นแบบอย่าง
๗. ระบบการตรวจสอบ
๗.๑ เป้าหมาย
มีระบบการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
๗.๒ แนวทางปฏิบัติ
๗.๒.๑ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โรงพยาบาลพนมสารคาม กำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจำหน่าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลพนมสารคาม และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลพนมสารคาม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ดูแล และมีการจัดทำบัญชีรับจ่าย สามารถตรวจสอบได้
(๑) ระบบรายงานผลการตรวจสอบให้มีการรายงาน ต่อ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกสิ้นปีงบประมาณ

ประกาศ ณ. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗


(นางอุไร ศิลปกิจโกศล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
polsiri
 
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 02 พ.ค. 2014 9:41 am

ย้อนกลับไปยัง ประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน