สรุปการประชุม“กฎหมายและจริยธรรมในยุค Disruption”(วราพรรณ)

สรุปการประชุมที่ได้ประชุมมา

สรุปการประชุม“กฎหมายและจริยธรรมในยุค Disruption”(วราพรรณ)

โพสต์โดย supitcha-t1 » พุธ 12 มิ.ย. 2019 2:40 pm

“กฎหมายและจริยธรรมในยุค Disruption”
รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
ประชุมวิชาการ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9มิถุนายน2562
Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม่ กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ที่ทำสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่บางสิ่งบางอย่างถูกลบเลือนทิ้งไป (ทำลายล้าง)
Disruption ประกอบด้วยหลักการ 4 ด้าน
1. ความเร็ว ในอดีตการเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไปแต่วันนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
2. วิธีการมองที่น่าวิตกมาก คือ วิธีการมองของคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ไม่เชื่อในการมอง แบบเดิม
3. Startup กลุ่มคนที่ไม่ต้องการเดินตามแนวทางเดิมที่สังคมกำหนดมา (รื้อรูปแบบเดิมทิ้ง)
4. ต้องการเปลี่ยนแปลงการที่คนได้รับข่าวสารข้อมูลมากขึ้นอย่างรวดเร็วและ สะดวกสบายขึ้น คนจึงมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูล
3. Mindset (Attitude, Belief) ความเชื่อที่ ส่งผลต่อพฤติกรรม
- เป็นกระบวนการความคิด การปรับ ทัศนคติมองโลกในแง่มุมที่ควรเป็น
- เป็นการปรับความชอบ หรือนิสัย หรือการจัดลำดับ ความคิดของเราด้วยตัวของเราเอง
การปรับ Mindset
1.หยุดการเปรียบเทียบ
ทุกคนมีจุดดี จุดเด่น ไม่เหมือนกัน หาจุดแข็งของตัวเองภูมิใจในสิ่งที่มี มุ้งเน้นความสำเร็จที่เป็นความสุขและความสำเร็จของตนเอง ไม่อิจฉาหรือคอยเปรียบเทียบกับผู้อื่น ชีวิตก็มีความสุข
2.ทุกอย่างไม่จาเป็นต้อง Perfect
Perfectionism เป็นตัวแปรสำคัญที่กีดกันความสำเร็จเมื่อทำดีที่สุดแล้วหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็พยายามแก้ไขปัญหา ไปแต่ละจุด จะบังเกิดความสุขและสนุก กับการเผชิญกับอุปสรรคที่ท้าทำยความสำเร็จในแต่ละก้าว
3.หลักฐาน/เหตุผล เสริมความคิด
ทำไมจึงทำไม่ได้? ทำไมจึงทำไม่ดี? คิดไปเอง หรือใส่ใจในความคิดของผู้อื่น มากเกิน
4. “ความผิดพลาด”
ควรกำหนดคำจำกัดความของคำว่า “ผิดพลาดใหม่” การกลัวความผิดพลาดทำให้ไม่กล้าออกจากความเป็นอยู่ที่เคยชิน (Comfort zones) ไม่กล้าที่จะเสี่ยง หรือ ลองทำอะไรใหม่ๆกลัวว่าทำไปแล้ว จะไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่เดิมหรือไม่

5. Who‘s Care
หยุดสนใจความคิดของคนอื่นมากเกินไปควรสนใจในสิ่งที่ควรสนใจและเลิกสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจ
พยาบาลควรจะปรับตัวอย่างไร ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
Innovation ในนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น
Disruption และทิ้งสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องทั้งหลายให้หมดไป
Technology ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องยึดปฏิบัติตามหลักการที่สำคัญ 3ประการคือ
1. มาตรฐานการพยาบาล
2. จริยธรรมของวิชาชีพ
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการพยาบาล
บริการพยาบาลจะมีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สัมพันธ์กัน คือ
1. โครงสร้างงานบริการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
2. กระบวนการปฏิบัติของผู้ให้บริการต้องได้มาตรฐาน
3. ผลลัพธ์ของบริการพยาบาลได้มาตรฐาน
โครงสร้างงานบริการ
1. มีนโยบายที่มุ่งเน้นมาตรฐานบริการ
2. มีระบบบริการที่ เอื้ออำนวย/ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพบริการ
3. มีการจัดทรัพยากรในการบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. มีการจัดสิ่งแวดล้อม กายภาพที่เหมาะสม
กระบวนการปฏิบัติ
1. ผู้ปฏิบัติให้บริการ มีจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน
2. ผู้ปฏิบัติได้รับการเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย/จิตใจเพื่อการปฏิบัติงาน
3. ผู้ปฏิบัติกระทำตามแนวปฏิบัติการพยาบาลอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ปฏิบัติมีการตัดสินใจกระทำการพยาบาลภายในกรอบของจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติที่ต้องตัดสินใจในกรอบของจริยธรรมและกฎหมาย จำแนกได้ 4 ประเภท
1. การปฏิบัติในกรอบของกฎหมายและมีจริยธรรม
2. การปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย แต่ไม่มีจริยธรรม
3. การปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย แต่มีจริยธรรม
4. การปฏิบัติที่ผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรม
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาล
1. ข้อกำหนดร่วมกันของทีมสุขภาพ เช่นการรายงานการปฏิบัติตามแผนการรักษา (ทางโทรศัพท์)
2. ข้อกำหนดร่วมกันของทีมการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน
3. แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG)
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
1. ความเป็นมนุษย์ ต้องมีวิถีดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมทั้งความคิด การพูด และการกระทำตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติของมนุษย์เพื่อดำรงหรือพิทักษ์ความดีความจริงและความถูกต้อง
2. ความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพอยู่เสมอ ทั้ง 6 ประการ คือ
2.1 ให้ผู้ป่วยมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยปราศจากการบังคับ ควบคุม และแทรกแซง
2.2 ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ด้วยความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี (Beneficence) มุ่งมั่นให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ (ผู้ป่วย)
2.3 ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ โดยตระหนักถึงมาตรการในการป้องกัน หรือ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตราย (Non-maleficence) แก่ผู้ใช้บริการ
2.4 ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fidelity) ต่อพันธะรับผิดชอบที่มี
2.5 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกคนอย่างยุติธรรม (Justice) โดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง
ทั้งหลาย
2.6 การพูดความจริง (Veracity) มีความสำคัญ คือ
2.6.1 เป็นการสนับสนุนตามสิทธิที่มีของผู้ใช้บริการ
2.6.2 เป็นการเคารพนับถือผู้ใช้บริการในฐานะบุคคล
2.6.3 เป็นไปตามหลักการของ Autonomy (ของผู้พูด)ทฤษฎีจริยศาสตร์ มีกำเนิดหลักทางความคิด 2 ทาง
1. ธรรมชาตินิยม (Nationalism)
2. เหตุผลนิยม (Rationalism)
แนวคิดธรรมชาตินิยม
• มองจริยธรรมขึ้นอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์
• ความเห็นอกเห็นใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

แนวคิดตามเหตุผลนิยม
• ให้ความสำคัญกับเหตุผล มากกว่าความรู้สึก ตรงกันข้ามกับธรรมชาตินิยม
• กฎของศีลธรรมเป็นความจริงที่สำคัญมีกำเนิดจากแหล่งที่สูงเกินธรรมชาติของมนุษย์ ได้เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือการรับรู้
• กฎระเบียบที่กำหนดโดยมนุษย์ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
การปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
• ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมดำรงตนให้สมควรโดยธรรมและเคารพกฎหมายบ้านเมือง
• ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมประกอบวิชาชีพโดยเจตนาดี ไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติศาสนา สังคม หรือ ลัทธิการเมือง
• ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติ หรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
การปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
• ต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด
• ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ
• ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงความไม่ปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยหรือใช้บริการ
• ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ...
• ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับคำขอร้อง และตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
• ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
หรือการสาธารณสุขหรือ การประกอบโรคศิลปะ โดยผิดกฎหมาย


การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
• พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน
• ไม่ทับถมให้ร้าย หรือ กลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน
• พึงไต่สวนและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน

ปฏิบัติการพยาบาลตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไง ในการประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
• ผู้ประกอบวิชาชีพฯ จะให้ยาผู้ป่วยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บาบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือ เมื่อเป็นการปฐมพยาบาล
• ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง

การทำหัตถการ
• การทำแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผลการตัดไหม การผ่าฝีในตำแหน่งซึ่งได้เป็นอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย การถอดเล็บ และการจี้หูด จี้ตาปลา
• การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวตำแหน่งที่ได้เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง
• การล้างตา
• การรักษาโรคเบื้องต้น...ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยเคร่งครัด

ข้อควรต้องพิจารณาเมื่อมีอุบัติการณ์ จากการให้บริการ
ระบบการจัดบริการ/นโยบายขององค์กร เกี่ยวกับ
1. สัดส่วน พยาบาลผู้ใช้บริการ: ผู้ป่วย
2. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. ผู้ให้บริการมีการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติงาน
4. บันทึกกิจกรรมที่ทำตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างละเอียดและรายงานแพทย์ทันทีที่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ
5. การรายงานควรใช้ สมาร์ทโฟนส่วนตัวและสามารถ ใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย
6. การอธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติด้วยความสุภาพชัดเจนและตามขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลสิ่งที่ควรตระหนัก
มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่หน่วยไตเทียม
1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการตามมาตรฐาน
2. จำนวนผู้ให้บริการ: ผู้ป่วย
3. การเตรียมร่างกายจิตใจให้พร้อม
4. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ผู้ให้บริการทุกคนกำลังกระทำกิจกรรมตามหน้าที่อะไร
5. มีแนวปฏิบัติตาม CNPG หรือทำการสอน/แนะนาผู้ป่วยและญาติในเรื่อง ควรทำ/ไม่ควรทำหรือไม่
6. พฤติกรรมส่วนตัวของผู้ใช้บริการและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
หลักการปฏิบัติ
1. การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
2. การเตรียมผู้ป่วย และญาติ
3. แนวปฏิบัติระหว่างการดำเนินการล้างไตตามมาตรฐาน
4. การดูแลอุปกรณ์เมื่อสิ้นสุดการล้างไตแต่ละครั้ง
supitcha-t1
 
โพสต์: 67
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 18 ส.ค. 2014 9:03 am

ย้อนกลับไปยัง สรุปการประชุม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron