Responsive image
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
2.1 บันทึกข้อความ จนท.ปิด-ปลด ประกาศ
2.2 คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลด ประกาศ
2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
2.3.2.1 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2.3.2.2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 2
2.3.3.1 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
2.3.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน
2.3.3.3 ใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
5 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการฯ
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
6 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมจัดทำแผนงานโคงการฯ
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมดำเนินการโครงการฯ
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
8.2 ติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
9.1.6 แผนยุทธศาสตร์
9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9.1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9.3 แผนปฏิบัติการประจำปี และประเมินผล
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและประเมินผล
9.5 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน รพ.พนมสารคาม
9.6 รายงานสรุปผลร้องเรียนรอบ 6 เดือน
9.7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562
9.7.3 รายงานผลตามแผนประจำปี 2562 ไตรมาส 2
9.7.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9.9 คู่มือการให้บริการประชาชน
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
10.3 รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนการเงินการคลังฯ
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
13.1 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
13.2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
14 การประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ร้องเรียน
16.2 จัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน รพ.พนมสารคาม
16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
16.5 รายงานสรุปข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 ประกาศการให้และรับของขวัญ รพ.พนมสารคาม
17.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน รพ.พนมสารคาม
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต
18.2 รายงานผลการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมฯ
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
19 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงาน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 การจัดประชุม
20.2 รายงานการประชุม
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
22.1โครงการจิตปัญญา
22.2โครงการนิเทศ รพ.สต.
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
25.1 กรอบแนวทางมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
25.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
26 คู่มือการให้บริการประชาชน